wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Wis Dakkkandhani

28 May 2016 30 views No Comment Oleh

Waosan: Yokanan 16: 1-4a     |     Pamuji: KPK 71: 2, 3.
Nats.
Nanging kabeh iku Daktuturake marang kowe, supaya manawa tekan ing titimangsane kowe padha eling, yen kowe wis padha Dakkandhani.” (ayat 4a)

Panganiaya lan kasangsaran ingkang badhe kelampahan sampun kacethakaken ing ngriki. Kadhawuhaken saderengipun ateges kacawisaken, nggih menika nyawisaken para muridipun Gusti Yesus, supados menawi panganiaya lan kasangsaran menika kelampahan para murid boten sami kecuwan lan nampik Gusti Yesus. Supados para murid boten dhawah karana pepalang ingkang wonten, nggih menika perlawanan saking tiyang Yahudi. Anehipun tiyang-tiyang ingkang nindakaken panganiaya, mejahi, malah rumaos nindakaken utawi saos pangabekti dhateng Gusti. Senadyan menika pawadan ingkang lepat. Conto ingkang cetha: Saulus saking Tarsus (Para Rasul 9: 1-2, 26: 9-11).

Para murid badhe kasebrataken, menika perkawis ingkang estu-estu dipun kuwatosi utawi dipun ajrihi dening para tiyang Yahudi ingkang saleh. Karana bab menika ateges kasebrataken saking warisan rohani ingkang kajeng-ajeng kanthi saestu dening para tiyang Yahudi.

Lumantar Kitab Suci, kita sami kadhawuhan bilih boten sande kita badhe ngalami kaaniaya malah dipun pejahi karana iman kita dhateng Gusti Yesus. Sedaya menika kadhawuhaken supados kita sami saged cecawis, supados menawi baba menika kelampahan kita boten kecuwan lan nampik Gusti Yesus.

Kedadosan-kedadosan ingkang kita alami ing wekdal-wekdal menika dados kasunyataning dhawuhipun Gusti menika. Anehipun kita sami mireng bilih tumindak ingkang sejatosipun lelawanan kaliyan piwulang agamimenika malah karaos nindakaken pangabekti dhateng Gusti. Sedaya menika kelampahan karana tiyang-tiyang menika dereng tepang kaliyan Gusti Allah lan Gusti Yesus.

Menawi kita ngalami kasangsaran karana iman kita, kita katimbalan ndongakaken tiyang-tiyang menika supados Gusti paring pangapunten dhateng sedaya tumindakipun. Boten perlu nglawan, nanging tansah tumindak sae kados dhawuhipun ing Rum 12: 17, 19-20: “Aja males ala marang wong kang gawe piala; padha nindakna kang becik tumrap sadhengah wong. Aja nganti kowe dhewe padha nandukake piwale, nanging iku pasrahna marang bebendune Gusti Allah, sabab ana tulisan mengkene: “Pamales iku wewenangingSun. Ingsun kang bakal malesake.” [SS]

“Luwih becik susah sawatara kanggo bungah salaminya.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.