wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Winih Ingkang Mentes

22 September 2012 1,098 views No Comment Oleh

Waosan: Lukas 8: 4-15.
Pamuji: KPK 189

Kathah tiyang ingkang mirengaken dhawuh Pangandikanipun Gusti Yesus. Kathah tiyang ingkang sampun nglonthok bab pangertosan bab Kitab Suci kepara apal ayat-ayatipun. Pancen punika ngremenaken sanget. Ananging kados pundi tindak lakunipun para sedherek punika. Sanadyan sampun ngertos Kitab Suci utawi malah apal lan “KATAM” ananging punapa inggih nglampahi sedaya dhawuh pangandika punika. Malah kathah tiyang ingkang saged lan pinter khotbah, nanging boten nglampahi. Ngantos wonten unen-unen ing GKJW “GAJAH DIBLANGKONI” alias “isa khotbah ning ora isa nglakoni”.

Dhawuh Panandikanipun Gusti ingkang kebak pangertosan ingkang adi sampun kaparingaken dhumateng kita sami. Namung sakedhik ingkang nuwuhaken hasil. Punika sadaya awit dhawuh punika namung dipun pirengaken boten dipun raosaken (direnungkan), sarta boten katindakaken.
Sumangga kita sami nindakaken punapa ingkang sampun kadhawuhaken dening Gusti, matemah kita saged ngedalaken woh ingkang kathah. Woh ingkang migunani tumrap gesangipun tiyang kathah. Woh punika wohing katresnan ingkang tuwuh saking manah ingkang sampun kapenuhan ing dhawuh Pangandikanipun Gusti ingkang kaserat kalayan Sang Roh Suci. Sumangga kita dados winih ingkang mentes (berisi penuh), ingkang nuwuhaken woh karohanen ingkang migunani kagem kaluhuranipun Gusti. Awit menawi kita tresna saha setya tuhu dhateng dhawuhipun Gusti kita tamtu kaparingan tentrem rahayu. Sepisan malih mangga kita ngidungaken tembang Macapatipun

G.P.SINDHUNATA, SJ lan AG. SUWANDI  DHANDHANG GULA :
Mangkene cethane pasemon iki
Wijine iku Sabdane Gusti
Kang tiba pinggir dalane
Iku wonge tan luput
Ngrungokake Sabdaning Widi
Nanging setane teka
Nyambut Sabda iku
Saka ing atine jalma
Aja nganti ngandel lan luput king pati
Rahayu tan pinangya (DW)

“Mentesing uip kacetha ing wohing katresnan.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.