wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Wani Pira ?

28 April 2012 619 views No Comment Oleh

Waosan: Lelakone Para Rasul 9: 31 – 42
Pamuji  : KPK 137

“Wani Pira…?” Pitakenan menika samangke kondhang ing pundi-pundi. Pitakenan menika nedahaken bilih wonten ing pigesangan kita samangke regi menika dados ukuran. Malah kepener regi menika namtokaken kathah kahanan. Yen tatananing gesang dipun ukur mawi arta (bandha donya) tamtu sadaya lelampaham badhe dipun artakaken, dipun sade. Awit sedaya tiyang saweg gadhahi kepinginan numpuk arta. Yen wonten tiyang ingkang nindakaken samukawis boten krana arta menika ingkang dipun wastani aneh utawi dipun tutuh munafik. Ananging sejatosipun ngantos jaman samangke, sanadyan sedaya tiyang saweg tanglet “wani pira…?”, tamtu taksih wonten tiyang ingkang nindakaken samukawis boten dipun ukur mawi arta utawi bandha donya.

Mekaten ugi ing jamanipun para rasul. Nalika wonten ing kitha Yope wonten priyantun estri ingkang tilar donya. Ingkang sedih lan trenyuh manahipun boten namung sedherekipun, nanging sadaya waranda (ay 39). Kenging menapa lelampahanipun menkaten? Pawestri asma Dorkas ingkang tilar donya menika pancen remen dedana dhateng tiyang sanes. Dedana boten srana raja brana nanging sarana kesagedanipun, inggih menika ndamelaken sandangan kagem para warandha. Manawi dipun etang srana kadonya estunipun menika boten bathi. Nanging katresnan lan kasaenanipun Dorkas menika linangkung katimbang bandha donya. Rasul Paulus minangka rasulipun Gusti ugi keraya-raya rawuh lan dedonga murih Dorkas/Tabitha gesang malih, karana misuwuripun priyantun estri menika. Boten karana sugihing raja brana, ananging karana kathahing kasaenan ingkang dipun tindakaken. Bandha ingkang langgeng sanes mas perak raja brana, nanging kasaenan ingkang katindakaken kanthi lambaran tulusing katresnan. (to2k)

“Sinten ingkang nyebar kasaenan bakal panen kabingahan”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.