wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Tiji-Tibeh

26 May 2016 34 views No Comment Oleh

Waosan: Rum 5: 12-6: 2  |  Pamuji: KPK 163
Nats:
“…, mangkono uga marga saka pambangun-turute wong siji, wong kabeh banjur padha dadi wong bener.” (ayat 19)

Wonten unen-unen paribasan “nila setitik, rusak susu sebelanga”. Paribasan punika saged ateges, krana lupute wong siji, wong kabeh nanggung luput, luput siji luput kabeh, yekti siji yekti kabeh, mati siji, mati kabeh (tiji-tibeh).

Paulus mbandhingaken Adam lan Kristus minangka wakiling kalih kelompok manungsa. Adam, inggih manungsa wiwitan ingkang dhumawah ing dosa krana nerak wewaleripun Gusti Allah. Panerakipun Adam boten amung mbekta pengaruh kangge Adam piyambak, ananging bekta akibat sedaya manungsa nampeni pituwasipun (ayat 12), lan tundhanipun sedaya manungsa nandhang dosa karana panerakipun Adam. Minangka pituwasing dosa, sedaya manungsa kedah nampeni paukumaning pati. Panerakipun Adam boten namung tuladha cidra kangge gesangipun manungsa, nanging ugi ngrisak hakikat kamanungsan sawetahipun minangka citranipun Allah.

Ingkang kaping kalih inggih kelompok Yesus Kristus. Panjenenganipun, gesang srana mbangun turut dhateng Allah Sang Rama, mila jejuluk putranipun Allah. Nadyan awrat, karsanipun Gusti Allah punika saged dipun lampahi dening Sang Kristus, malah ngantos ngorbanaken nyawanipun kagem tebusan. Wohing pangorbananipun saestu ngeramaken, nuwuhaken sih-rahmat (ayat 16). Pakaryanipun Sang Kristus ndadosaken Gusti Allah boten ngetang malih kalepataning manungsa ingkang purun pracaya dhateng sih-rahmatipun, awit pakaryanipun Gusti ndadosaken tiyang ingkang pracaya kaleresaken (ayat 18-19). Manungsa lajeng nggadhahi sesambetan enggal, sesambetan kaliyan Yesus Kristus. Sesambetan enggal punika ingkang nuwuhaken kawilujengan langgeng. Sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus nyumrambahi gesangipun manungsa (ayat 21). Sesambetan punika mratandhani pedhoting sesambetan kita kaliyan dosa lan kuwaosipun, sarta miwiti gesang enggal ing Sang Kristus kangge ngraosaken kalanggengan minangka putranipun Gusti Allah.

Kamanungsan kita taksih asring dhawah ing dosa, tumindak lepat, nanging pangwasaning dosa boten ngiket kita malih. Rawuhipun Sang Kristus ingkang kita suwun supados nguwaosi manah lan gesang kita badhe paring pitulungan kangge kita supados kita unggul saking dosa. (Pong)

“Dosa iku memateni, nanging Kristus iku nguripi.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.