wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Sugih lan Wilujeng

24 March 2011 712 views No Comment Oleh

Waosan   : Lukas 16:19-31
Nats          : Lukas 16:25
Pujian      : KPK 116

“Saiki dheweke tampa panglipur, dene kowe nandhang sangsara banget .”

Wonten ingkang gadhah pamanggih bilih bandha-donya lan kasugihan punika minangka sumbering kabingahan. Awit menawi tiyang sugih bandha-donya, punapa kemawon ingkang dados pepinginanipun saged kasembadan. Kosok-wangsulipun, tiyang miskin ingkang boten gadhah bandha-donya punika mesthi badhe prihatos lan sisah awit punapa kemawon ingkang dipun pingini boten saged kasembadan. Pramila lajeng kathah tiyang ingkang mbujeng bandha-donya lan kasugihan sakatogipun lumantar sadhengah cara supados saged nggayuh kabingahaning gesang.

Pamanggih ing nginggil kalawau klentu. Awit kabingahanipun manungsa punika boten namung kandheg wonten ing ndonya nanging ugi wonten ing kalanggengan. Cariosipun tiyang sugih lan Lazarus nedahaken bilih boten salaminipun kasugihan punika mbingahaken lan kacingkrangan punika mrihatosaken. Ing ngriku kawontenanipun malah dipun walik, Lazarus ingkang miskin nampeni kabingahan dene tiyang ingkang sugih nampeni kasangsaran.

Punapa sababipun kok tiyang sugih kalawau tampi paukuman, amargi boten purun paring pitulung dhateng Lazarus utawi amargi kasugihanipun? Inggih kalih-kalihipun. Nampik tiyang ingkang nyuwun pitulungan cetha mujudaken satunggaling kalepatan. Nanging kasugihan piyambak punika ugi berpotensi njlomprongaken manungsa dhawah ing kalepatan lan dosa. Manawi makaten kadospundi, punapa boten pareng nggayuh kasugihan? Pareng utawi malah kedah! Nanging anggen kita ngudi kedah mawi margi utami lan menawi sampun sugih kedah ngatos-atos supados saged ngginakaken kanthi patrap ingkang suci. (Sj)

“Kasugihan punika kadya lantaran/ teken ingkang saged nuntun dhateng pejah utawi gesang.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.