wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Soto Kudus

18 August 2015 47 views No Comment Oleh

Waosan : Markus 8 : 22 – 30  |  Pujian: KPK 116 : 1, 2
Nats: “Wong mau banjur tumenga lan munjuk: Kawula sami ningali tiyang sami lumampah, nanging sawanganipun kados wit-witan.” [ayat 24]

Soto dados tetedhan favorit kula kaliyan rencang wekdal kuliah. Tamtu soto punika kathah macemipun, wonton soto Jakarta, soto Lamongan, soto Madura, lan ugi wonten soto Kudus. Wekdal mlampah-mlampah lajeng nglirik warung tendha ingkang katulis soto Kudus. Karana penggila, soto mboten pas yen mboten dipun cobi. Saderengipun kasegahaken sampun kebayang soto ingkang nikmat lan maregi. “Pokoke sedapppp…” Mboten dangu soto anget dugi… kanthi spontan rencang kula uluk “welah kok mung sithik!” Punika karana kasegahaken ing mangkok alit, kados mangkok dhawet srunthul. Naning bibar nedha, raosipun kok nggih wareg. Tamtu bakulipun sampun ngira-ira bilih ukuran taningan soto punika pas. Pas porsi pas harga!

Nalika Gusti nyarasaken tiyang wuta kanthi dikecohi mripatipun lan dipun tumpangi asta, pitulunganipun Gusti punika ndadosaken piyambakipun saged ningali malih, ananing taksih samar-samar. Ing kahanan punika, tiyang punika jujur ngakeni kawontenanipun, naning mboten meksa Gusti murih sageda tuntas anggenipun mitulungi. Saged ningali kanthi samar-samar kemawon mbokmenawi sampun bingah, punapa malih saras total.

Naminipun berkah nggih berkah. Ananing kathah tiyang ingkang nyuwunipun sekali berkah punika ingkang brug methuthuk. Sanajan Gusti sampun mberkahi, karana alit lajeng mboten rumaos bilih sampun dipun berkahi. Tamtunipun wekdal Gusti badhe mberkahi umatipun mboten namung dipun uja lan dipun manja. Punapa kemawon ingkang kasuwun badhe dipun paringaken. Anaging tamtu dipun taker lan kathah sanget ingkang dados tetimbanganipun.

Punapa berkah ingkang kaparingaken badhe ndadosaken sombong, ndamel dosa, supe kaliyan Gusti utawi kosokwangsulipun sansaya ndadosaken kita sansaya setya, nggatosaken sesami, sregep ngabekti, tresna brayat. Gusti sampun maringi berkah cundhuk kaliyan kawontenan lan kabetahan kita piyambak-piyambak. [PKS]

“Berkahipun Gusti ingkang kaparingaken dhateng umatipun punika passss,  mboten kirang mboten kelangkungan.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Kata Kunci Artikel Ini:

waosan rum 1:1

Comments are closed.