wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Sing Lawas Apa Sing Anyar ?

24 January 2014 45 views No Comment Oleh

Waosan : Ibrani 8 : 6 – 13
Pamuji : KPK 195 : 1 – 3
Nats : “Awit gedhe cilik kabeh bakal padha wanuh karo Aku” [ayat 11b]

Waosan menika mbandhingaken bab bedanipun prejanjian lami lan prejanjian enggal. Bedanipun, ing antawisipun inggih menika:

  • Prejanjian lami katujokaken kangge umat Israel kemawon, ingkang isinipun  pangentasan saking pangawulan ing Mesir, umat Israel kadadosaken umat pilihanipun, lan angger-anggeripun Gusti Allah ing prejanjian punika kaserat ing papan watu kalih.
  • Prejanjian ingkang enggal isi peparing adi sebab Sang Kristus paring pangapuntening dosa, nuntun kita dhumateng Allah, katujokaken dhateng sedaya manungsa (mboten winates bangsa Israel kemawon), lan  angger-anggeripun Gusti kaparingaken ing batin sarta kaserat ing manah. Prejanjian enggal menika maringi kesempatan dhateng manungsa kangge mbangun sesambetan kaliyan Allah ingkang langkung raket, celak lan sacara pribadi.

Menapa panjenengan siap ing prejanjian enggal menika lan miwiti jumangkah ngangge tata cara ingkang langkung sae?

Menawi manah kita mboten dipun rombak, ndherek prentahipun Allah mboten saged dados bab ingkang ngremenaken ananging malah karaosaken angel. Sang Roh Suci ingkang maringi kita pepenginan enggal lan mitulungi kita manut dhumateng Allah (Filipi 2:12-13). Kaliyan manah ingkang enggal, kita manggihaken bilih ngladosi Allah punika satunggaling kabingahan ageng kangge kita.

Ayat 10-11: Ing salebeting prejanjianipun ingkang enggal, angger-anggeripun Allah wonten ing salebeting badan kita. Bab menika ingkang ndadosaken kita sami langkung mangertos dhumateng kersanipun Allah lan tansah kepengin ngestokaken.

Lha yen sampun cetha mekaten, mboten wonten pilihan sanes kejawi namung milih prejanjian ingkang enggal. Samangke sumangga nindakaken karsanipun Gusti Allah kanthi gumolonging manah lan gumolonging budi kita. Amin. [Esha]

“Prejanjiane Allah panuntun laku utama”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.