wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Sewu Kutha

14 May 2015 37 views No Comment Oleh

Waosan: Markus 16:14-20 | Pamuji: KPK 104
Nats: “… Padha njlajahana jagad iki kabeh, Injil wartakna marang sakabehing tumitah!” (ayat 15b)

“Sewu kutha uwis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu nyang ngendi,…. pirang taun anggonku nggoleki, seprene durung bisa nemoni,…” Seratan punika gatra lagu karanganipun Didi Kempot. Lagu punika ngamot bab tiyang ingkang madosi gondhelan atinipun, ngantos sewu kutha dipun dlajahi, nanging boten panggih.
Adhakanipun gesang ingkang namung ‘pados’ utawi ‘golek’ punika, kados-kados boten wonten telasipun, malah kepara dangu, kepara supe menawi tiyang pados punika sampun pinten-pinten papan saha empan, nanging ‘kosong momplong’ utawi nglaha pungkasanipun. Contonipun: ‘golek dhuwit’. Menawi tiyang boten enggal sadhar, wekdalipun telas kangge pados arta, wekdal kangge ‘laku becik’ boten ke-tengen, boten kecandhak. Karana sayah lajeng ‘gaprek’ raganipun. Conto malih: ‘golek katresnan’. Sesera kados pundi dipun upadi, katresnan punika boten kenging kita ‘goleki’. Katresnan punika kedah kita ‘sawuraken’. Menawi katresnan punika namung kita goleki tanpa ‘nyawur lan nandur’, nggih namung ‘mlongo’ wekasanipun kados lagu ‘sewu kutha’ punika.
Ing dinten mekradipun Gusti punika, boten kenging kita namung ‘mlongo’ mirsani ing akasa, awit kathah ayahan lan tanggel jawab kita ing bumi punika. Boten sisah bingung madosi Gusti Yesus, awit Gusti Yesus kanthi asipat Roh ingkang Suci sampun manjing lan dedalem ing gesang kita. Konsepsi saha ayahan kita boten ‘pados utawi golek’ malih. Sampun wancinipun kita wiwit nyebar, nyawur, martosaken warta bingah (Injil) dhateng jagad saisinipun (ayat 15b).
Ing wiwitaning wulan KESPEL punika, sumangga gesang kita sawetahipun kaagem kangge sarana paseksi mbabaraken warta bingah, mbabaraken tentrem rahayu, mbabaraken syalom. (Pong)
“Sapa nyebar kabar bungah, bakal panen woh bungah.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.