wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Saya Mindhak-Mindhak

30 January 2016 22 views No Comment Oleh

Waosan: Yokanan 1: 43-51   |   Pamuji: KPK 196: 2, 3.
Nats:
Kowé bakal ndeleng lelakon-lelakon sing luwih élok ketimbang iki.” (ay. 50b)

Sato kewan tuwuh saking alit dados saya ageng lan nggemesaken. Manungsa sacara kajasmanen saya mindhak ageng lan nengsemaken. Tetuwuhan ugi saya mindhak ageng ngedalaken sekar lan woh-wohan ingkang dados nyegeraken. Sadaya ingkang gesang ngalami indhak-indhakan.

Nalika dipun dhawuhi “Melua Aku!”, Filipus dereng tepang sinten Gusti Yesus menika. Sareng ndherek Panjenenganipun lajeng Filipus sumerep lan pitados bilih Gusti Yesus menika priyantun saking Nasaret ingkang sampun kaweca ing Kitab Toret lan para Nabi. Mekaten ugi Natanael. Saderengipun pinanggih lan mirengaken pangandikanipun Gusti Yesus, Natanael ugi boten pitados dhateng aturipun Filipus. Nanging sareng pinanggih lan mirengaken pangandikanipun, tumunten Natanael pitados bilih Gusti Yesus menika Putranipun Allah, Ratuning bangsa Israel.

Dados wonten ewah-ewahaning wawasan lan kapiyandelan ingkang dipun alami dening Filipus lan Natanael. Gusti Yesus pancen ngersakaken indhak-indhakaning (perkembangan) wawasan lan kapitadosaning para pendherekipun. Ingkang menika, Panjenenganipun badhe nedahaken kathah lelampahan elok ingkang badhe dipun tindakaken. “Kowé bakal ndeleng lelakon-lelakon sing luwih élok ketimbang iki.” (ay. 50b). Kaelokan menika badhe kelampahan ing sadhengah prekawis.

Tamtu Gusti Yesus ugi ngersakaken indhak-indhakaning wawasan lan kapitadosan kita. Sampun ngantos wawasan, pitepangan lan kapitadosan kita mandheg. Wawasan lan pitepangan kita bab Gusti lan sedaya pakaryan sarta karsanipun dhateng jagad saisinipun kedahipun saya wiyar lan lebet, kedahipun samangke benten kaliyan 5 utawi 10 taun kepengker. Mekaten ugi kapitadosan kita dhumateng Panjenenganipun samangke kedahipun saya mindhak mantep lan bakuh. Pandamel utawi tindak-tanduk kita dhateng sesamining agesang kedahipun ugi saya mindhak utami lan prayogi. Indhak-indhakan menika badhe kelampahan menawi kita saestu rumaos pinanggih kaliyan Panjenenganipun sarta nggegilut pangandika lan sedaya pakaryanipun ing jagad menika. Mangga dipun titi priksa, menapa saestu wawasan, pitepangan lan kapitadosan kita sampun saya mindhak-mindhak? [st]

“Urip tanpa undhak-undhakan iku padha karo mati.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.