wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Satria

8 December 2011 476 views No Comment Oleh

Waosan : Matius 11:16-19
Jejer: Nanging kawicaksananing Pangeran anggone kabenerake marga saka pendamele (ay 19)
Pujian : KPK 141:1, 2

Miturut panjenengan, langkung gampil pundi paring penilaian dhumateng dhiri kita piyambak, punapa dhumateng tiyang sanes? Limrahipun menawi kita dipunaturi nyebataken kirang lan langkungipun gesang kita, mesthi langkung sekedhik tinimbang nyebataken ala lan saening gesang ngasanes. Pancen manungsa punika gampil paring penilaian dhumateng tiyang sanes. Punapa malih menawi ngrembag bab kalepatanipun. Wah…… saestu dados topik menarik ingkang sekedhik dipun gosok makin sipppp!

Makaten ugi kawontenanipun bangsa Yahudi rikala semanten. Sampun kathah abdinipun Gusti kautus nyuwantenaken suwantenipun Gusti Allah, ananging boten dipunpitadosi. Yokanan dipunsebat tiyang ingkang kapanjingan setan (ay 18). Malah-malah Gusti Yesus ingkang putraning Allah dipunsebat wong grangsangan, guru palsu karana sesrawungan kaliyan para juru mupu beya lan ugi tiyang dosa (ay 19).

Pancen gampil sanget tumraping tiyang Yahudi menawi badhe martosaken kabar kala wau. Mboten mbetahaken wekdal dangu, karana saben dinten Gusti Yesus tansah srawung kaliyan tetiyang ingkang mbetahaken pangluwaran. Jelas, ingkang dados ancas tujuanipun inggih punika kangge nutupi kalepataning dhiri. Punapa malih kanthi tujuan supados ngetingalaken ingkang dipuntindakaken punika langkung sae tinimbang tiyang sanes. Lajeng kanthi terang-terangan madosi kekiranganing ngasanes.

Boten gampil sak punika pados manungsa dewasa, ingkang wantun kanthi patrap satria ngakeni kalepatan dhiri. Sadhar bilih manungsa punika kebak kekirangan. Langkung ewet malih dados manungsa ingkang purun ngakeni kaunggulan lan kasaenaning ngasanes. Malah punika badhe ngetingalaken kaunggulan kita pinangka putra-putranipun Gusti. [PK]

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.