wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Sapa Kowe ?

6 December 2012 314 views No Comment Oleh

Waosan : Mateus 7: 21-27.
Pamuji KPK 132: 1,2
Nats: “Kang bakal lumebui ngk raton swarga iku dudu angger wongkang ngucap: Gusti, Gusti nanging mung wong kang nglakoni sakarsane RamaKu kang ana ing swarga” (ayat 21)

In satunggaling dinten wekdal kesah, wonten lare anem ingkang nimbali nami kula. Lajeng kula methukaken lare nem kala wau, ananging kanthi satunggal pitakenan ing batos, “Sapa arek iki ya?” Sareng kula celaki, kula rumaos dereng tepang lan dereng nate srawung kaliyan lare anem kala wau. Ngantos pepisahan kaliyan lare kala wau pitakenan punika dereng saged kajawab. Tepang lan boten tepang punika dereng saged kataker menawi kita punika namung mangertos nami. Kita mangertos nami pak Presiden, anaging dereng tamtu Pak Presiden ugi tepang kaliyan kita. Benten kaliyan semah, para putra wayah, para staffipun. Tamtunipun mangertos kapribadenipun, langkung kathah tinimbang kita. Semah saged mangartos punapa ingkang dados dhaharan favorit, lagu favoritipun Pak Presiden. Putra saged mangertos kapan bapakipun punika nembe sayah, kapan nembe duka. Mekaten ugi Pak Presiden mangertos punapa ingkang dados remenanipun wayah. Sedaya karana pasrawungan ingkang kalampahan saben dinten.

Asmanipun Gusti ugi sampun makaping-kaping kasebat dening para umat. Ing pandonga, ing pepujen lan sanes-sanensipun. Ananging Gusti Yesus ngemutaken, bilih boten saben tiyang ingkang ngucap Gusti, Gusti punika tepang lan dipuntepangi dening Gusti. Kuncinipun inggih pasrawungan kita kaliyan Gusti. Srawung kaliyan Gusti punika boten kataker kanthi ukuran, sampun pinten ewu asmanipun Gusti kita sebat, anaging lumantar pitedahipun Gusti ingkang mawujud wonten ing tumindak nyata kita. Nadyan saestu tepang dhateng Gusti Yesus, malah ugi pirsa sakarsanipun Gusti punika boten saged dados ukuran tiyang saged katampi gesang tetunggilan kaliyan Panjenenganipun.Ingkang dados ukuranipun nggih menika anggenipun tiyang saestu nindakaken menapa ingkang dados karsanipun Gusti Allah. Pramila sumangga tansah mbudidaya nindakaken sadaya karsanipun Allah inggih Rama kita. Amin. [PKS]

“Luwih aji nindakake sijikarsane Gusti, tinimbang  kaping sewu nyebut asmane.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.