wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Rumaketa Marang Panjenenganne

18 June 2015 45 views No Comment Oleh

Waosan : Pang. Toret 13 (Ulangan) : 1 – 11   |   Nyanyian: KPK 62
Nats:
“ Padha manuta lan wedi-asiha marang pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, padha netepana pepakene lan ngestokna dhawuhe, sarta padha ngabektia lan rumaketa marang panjenengane. (ayat 4)

Kitab Pangandaring Toret (Ulangan) menika kitab ingkang paring keterangan bilih Israel minangka umat pilihanipun Allah dipun kersakaken kanthi teliti ing bab netepi pranatan, ingkang wontenipun adhedhasar prajanji ing antawisipun Gusti Allah lan umatipun menika. Kados prajanji ing Sinai bilih Gusti Allah menika suci, pramila umat kagunganipun sageda ngetingalaken gesang ingkang sae kagem Gustinipun. Malah kedah saged dados umat ingkang suci, lan kinasihan dening Allah.

Ayat 4 menika wujuding pepeling sampun ngantos bangsa Israel katut ilining kabudayan lan kapitadosan ingkang nasaraken, ingkang wonten ing satengahing bangsa ingkang enggal ing tanah Kanaan. Pramila dipun tandhesaken malih kapitadosan menika, supados lampahipun bangsa boten tumuju dhateng karisakan. Pancen rupinipun nabi Musa saestu kuwatos ing bab menika, katimbang mengsah ing paprangan. Musa ngersakaken umatipun Allah manut ing pepaken ingkang sampun katetepaken, inggih menika tresna “marang Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, kalawan gumolonging atimu lan gumolonging nyawamu. Padha manuta lan wedi-asiha marang Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, padha netepana pepakene lan ngestokna dhawuhe, sarta padha ngabektia lan rumaketa marang Panjenengane.”

“Rumaketa ing Panjenengane” menika dados punjer supados manungsa boten mangro ing kapitadosan. Awit Gusti Allah boten ngersakaken manungsa nggadhahi kapitadosan sanes anjawi namung pitados ing Gusti Allah ingkang nitahaken manungsa, ingkang sampun nuntun umatipun lan ingkang dados sesembahanipun. Menawi gesanging manungsa rumaket ing ngarsanipun Gusti, manungsa mesthi boten badhe kekirangan menapa-manapa, lan Gusti mesthi badhe tansah paring panuntun. [Bpur]

“Rahayu wong kang rumaket ing Pangeran Yehuwah, awit uripe mesthi tansah kacukupan.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.