wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Rawuh Lan Dedalem

20 September 2014 34 views No Comment Oleh

Waosan : Zakaria 2 : 1 – 5, 10  |   Pujian:  KPK 132 : 2, 3
Nats: He putri Sion! Padha surak-suraka lan bungah-bungaha, awit Ingsun rawuh lan dedalem ana ing tengahira, mangkono pangandikane Sang Yehuwah. [ayat 10]

Pak B nggadhahi tiyang sepuh (iBu) naminipun iBu A. Sesambetan ing antawisipun Pak B lan Bu A sae, makaping-kaping Pak B kepengin supados ibunipun kersa rawuh ing griyanipun. Malah boten namung rawuh nanging kersaa dedalem. Kosok wangsulipun Bu A makaping-kaping ugi nolak karana awrat dhateng tetaneman lan kewan open-openanipun ingkang wonten dusun. Karana Pak B adreng ing panyuwunipun, kenceng ing kekajenganipun, senadyan Bu A boten kersa, ananging terus kemawon anggenipun ngrimuk ibunipun, wasana Bu A kersa rawuh wonten ing griyanipun. Malah ugi kersa dedalem. Pak B rumaos bingah sanget, dene ingkang dados pepinginanipun kadumugen.

Yerusalem ingkang sampun risak badhe kabangun malih dening Sang Yehuwah, lan Sion ingkang kadadosaken “ibukota”nipun, kanthi wewengkon ingkang langkung wiyar katimbang Yerusalem ingkang lami. Wonten ing pangwasanipun Pangeran Yehuwah ingkang ngupengi Yerusalem ingkang enggal menika, warganipun badhe manggen kanthi aman, lan tentrem rahayu. Kamulyanipun Sang Yehuwah ingkang nilaraken Yerusalem nalika th 586 SM (wekdal Bangsa Israel kabucal dhateng Tanah Babil) sampun kawangsulaken malih, lan Sang Yehuwah kagungan kersa ndadosaken Yerusalem dados papan padunungan ingkang suci (Yek. 11:22,23; 43:1-9, 48:35). Gusti kersa rawuh lan dedalem malih ing Yerusalem (Sion). Pramila para putri Sion kadhawuhan surak-surak lan bingah-bingah.

Karana lampah kita ingkang nyingkur Gusti, mblunthah, murang sarak, saged kemawon kita koncatan kamulyanipun Gusti. Gusti boten kersa rawuh lan dedalem ing gesang kita. Ananging karana katresnanipun, Gusti kersa ndandosi gesang kita, supados kita sembada nampeni rawuhipun Gusti. Sumangga kita sami nyingkur lampah nasar, nanging madhep mantep pitados lan ngugemi asmanipun Gusti, supados Gusti kersa rawuh lan dedalem ing gesang kita, matemah gesang kita tansah kebak ing kabingahan lan kaluberan berkah. Amin[SS]

“Gusti mugi kersa tansah dedalem ing gesang kawula!”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.