wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Rasakna!

26 April 2015 24 views No Comment Oleh

Waosan: 1 Yohanes 3: 1-2   |   Nyanyian: KPK 129: 1, 2
Nats:
“Rasakna! Semono gedhéné sihé Gusti Allah marang kita, nganti kita padha disebut para putrané Allah;” (ay. 1)

Wonten satunggiling ibu ingkang kehilangan ingatan awit saking pisakitipun. Piyambakipun boten enget dhateng putranipun ingkang dipun dhereki, boten enget semahipun ingkang sampun seda, dhateng griyanipun ingkang dipun panggeni. Nanging eloking kahanan, ibu menika tetep enget dhateng lagu-lagu greja. Ketingalipun, lagu-lagu greja menika saestu njangget ngantos ing telenging manahipun.

Menapa ingkang karaosaken ngantos ing telenging manah mesthi badhe njangget, ewed icalipun. Pramila saben tiyang boten saged nyupekaken lelampahan utawi tetembungan ingkang karaos njangget ing batos. Menapa ingkang karaosaken ngantos ing telenging manah, boten badhe ical/ kesupen, nadyan tiyang menika kehilangan ingatan karana bilai/ pisakit.

Kathah putranipun Gusti, mliginipun pemuda greja, ingkang “ical”, medal saking greja manjing agami sanes. Tiyang-tiyang menika mesthi dereng nate saestu ngraosaken sihipun Gusti ngantos ing telenging manahipun. Sihipun Gusti namung dipun mangertosi ing penggalihipun lan dipun ugemi kanthi pitados. Temahan samangsa ngadhepi panggodha ingkang nembus manahipun lajeng gampil dhawah, katut ombyaking jaman, kesupen dhateng sihipun Gusti, wusananipun nilaraken Gusti. Kamangka panggodha boten badhe nate kèndel nempuh gesang ngantos ing telenging manah.

Awit saking menika, kita dipun dhawuhi “Rasakna!” Kita prelu mbudidaya ngraosaken sihipun Gusti Allah ingkang sampun kababar ngantos ing telenging manah kita. Menawi kita saged ngraosaken sihipun Gusti ngantos kita kapundhut dados putranipun, gesang kita mesthi tansah kebak raos sokur. Menawi kita saged ngraosaken agunging sihipun Allah dhateng para putranipun, kita badhe sekedhik nyenyuwun kangge dhiri kita piyambak. Keyakinan lan raos sokur kita badhe langkung ageng tinimbang panyuwun kita. Tamtu kita sampun saged ngraosaken sih katresnanipun tiyang sepuh kita dhateng kita lan katresnan kita dhateng anak/ putu kita. Katresnanipun Allah Rama dhateng kita langkung ageng malih tinimbang katresnan kita. [st]

“Sih katresnanipun Allah ngungkuli katresnanipun sintena kemawon.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.