wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Pituwas Kangge Ingkang Pitados !

22 December 2011 488 views No Comment Oleh

Waosan: Lukas 1:46-56
Jejer: Sabab Panjenengane wus ngudaneni asoring abdine (ayat 48)
Pujian: KJ 213

Asring kita mireng tiyang ingkang sambatan: ”Apa ta sejatine kurangku nang Gusti, kok Gusti ora nggatekne aku?”. Pitakenan punika asring kalairaken, mbok menawi karana kita rumaos sampun celak kaliyan Gusti, nanging kita rumaos Gusti Allah boten nggatosaken dhateng Kita. Kita sampun rumaos sregep ngabekti, atur pisungsung, nanging ing satengahing gesang kita tansah ngalami pergumulan.

Pepujen Maria ingkang kaserat ing waosan kita, kawastanan kidung Magnificat. Pepujen punika endah sanget, awit kalairaken saking manahipun Maria ingkang tulus sasampunipun nampeni prajanjinipun Gusti. Ing ngriku, maliginipun ing ayat 48, Maria nyebataken bilih sanadyan ta piyambakipun namung abdi ingkang nistha, nanging Gusti nggatosaken piyambakipun. Maria ugi rumaos nampeni kabegjan ingkang ageng awit saking sihing Allah.

Lah punika pituwas ingkang pantes tumraping Maria, tiyang wanita ingkang purun pitados dhumateng Gusti. Kapitadosanipun Maria punika estu-estu boten gampil kita tuladha, amargi awrat sanget pangurbananipun.

Nanging, pangurbananipun Maria estu mboten muspra tanpa guna. Gusti Allah paring pituwas ingkang endah ing gesangipun Maria, inggih punika Maria dipun pilih dados margining kawilujengan sedaya manungsa ing salumahing bumi.

Punapa panjenengan kepingin pikantuk pituwas ingkang endah saking Gusti? Mangga sami pitados kados dene Maria. Pitados kanthi estu-estu pasrah dhateng karsanipun Gusti.

Gusti kawula pitados bilih sedaya rancangan Paduka badhe kalampahan ing gesang kawula. [CS]

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.