wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Pilihan

12 December 2011 466 views No Comment Oleh

Waosan: Mateus 21:23-27
Jejer: Wasana atur wangsulane marang Gusti Yesus: “Kula sami boten sumerep. (ayat 27)
Pujian: KPK 110

Saben kesempatan kita ngadhepi bab pilihan. Kadospundi kita mutusaken kangge pilihan punika gumantung saking pertimbangan punapa ingkang kita ginakaken. Nalika kita ngadhepi pilihan, pitakenanipun inggih punika punapa dhasaripun, punapa ingkang dados pambereg, kadospundi caranipun, punapa tujuanipun, lan punapa akibatipun. Saben tiyang gadhah cara lan tumindak ingkang benten-benten kangge namtokaken pilihan. Saged ugi kalampahan bilih panimbang ingkang kaginakaken punika bab untung lan rugi, sekeca lan boten sekeca, lsp. Kanthi panimbang makaten saged damel tiyang kesupen punapa panimbang punika miturut karsanipun Gusti.

Anggenipun ngadhepi pakewed ingkang kebak risiko, saben tiyang gadhah cara piyambak-piyambak. Sayang, kathah tiyang ingkang ugi kenging pengaruh “budaya keselarasan”, wusana tansah mungel, ”Terserah Sampeyan.” Cara ingkang makaten punika pinangka cara aman supados saged mlajeng saking tanggel jawab kangge damel pilihan. Menawi pranyata pilihan ingkang dipun ugemi punika klentu, mila bebas saking kalepatan. Bileam ngadhepi pilihan awrat, inggih punika ngipat-ipat utawi mberkahi Israel. Piyambakipun milih mirengaken suwantenipun Gusti ingkang ngersakaken mberkahi Israel.

Para imam lan pinituwaning bangsa Yahudi sangsaya katingal pinangka tiyang “pengecut” ingkang namung saged “omong besar.” Piyambakipun boten wantun namtokaken sikap dhateng pembaptisan ingkang katindakaken dening Yokanan. Wangsulane marang Gusti Yesus, “Kula sami boten sumerep.”… (ayat 27a). Wangsulan ingkang makaten nedahaken bilih tiyang-tiyang punika namung pados amanipun.”

Kita saged ugi sami kaliyan tiyang-tiyang punika. Kita asring mlajeng saking tuntutan anggenipun milih Gusti Yesus nalika kita ngadhepi pilihan ingkang kebak risiko. Kita langkung remen tiyang sanes ingkang ngalami pakewed, kathah risiko, lan nanggel akibatipun. Kita pados amanipun. Pramila, kita dedonga dhumateng Gusti Yesus supados nedahaken karsanipun dhateng kita, supados mundhut jiwa “pengecut” kita lan dipun gantos manah ingkang tatag nalika namtokaken pilihan manut karsanipun Gusti. [SK]

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.