wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Perasaan Menapa Nalar ?

20 April 2014 42 views No Comment Oleh

Waosan: Yohanes 20: 1-10
Pamuji:
KPK 272
Nats : “Simon Pétrus sing tekané kèri, terus mlebu ing pesaréan. Pétrus weruh kainé mori sumèlèh ana ing kono” (Ayat 6)

Wonten tiyang Kristen ingkang rumaos bilih sesambetan kaliyan Gusti menika kedah kanthi perasaan ingkang lebet; “sing penting seru”, “sing penting bungah” nadyan kadhang mboten mangertos. Nanging yen saweg sisah saged ngantos mboten eling menapa-menapa (semaput), ugi mboten enget dhawuh pitungkasipun Gusti.

Simon Petrus kondhang dados muridipun Gusti Yesus ingkang kendel, mboten jirih, reaktif, spontan, nanging ugi gampil semplah, sisah, malah ngantos nyélaki Gusti. Nalika menika emosi utawi perasaanipun Simon Petrus ageng sanget, tebih nglangkungi nalaripun.

Pramila sareng dumugi pesareanipun Gusti Yesus, piyambakipun langsung mlebet mirsani kawontenan ingkang sayektosipun. Piyambakipun ingkang wiwitan pirsa bilih morinipun Gusti Yesus sumeleh ing ngriku lan kacu ingkang kaagem ngiket mesatakanipun Gusti Yesus kalempit ing sisihipun. Murid sanesipun lajeng ugi ndherek mlebet lan nyumurupi sedaya bab menika. Ewasamanten, mboten wonten ingkang menggalih kanthi nalar padhang bab kaelokan menika. Yen pancen layonipun Gusti Yesus dipun colong tiyang, lha kok elok mori lan kacunipun dipun tilar ing ngriku, malah dipun lempit? Maling mesthi mboten tumindak mekaten, awit yen kedangon ing ngriku mesthi gampil enggal konangan. Para murid menika namung kabidhung lan kalimputan ing perasaanipun kemawon, nalaripun mboten aktif (urip). Pancen nggih limrah, karana saweg nandhang sisah karana sedanipun Gusti Yesus.

Iman Kristen menika pancen gegayutan kaliyan perasaan, rasa-pangrasa, nanging ugi mbetahaken nalar ingkang wening. Yen namung nengenaken perasaan, kita gampil dipun apusi. Yen namung nengenaken nalar, iman menika mboten saged dipun raosaken, “garing tanpa rasa.” Dhawuh pangandikanipun Gusti perlu dipun enget-enget lan dipun mangertosi kanthi nalar. Dene sih katresnan lan panguwaosipun Gusti badhe ndamel manah ayem tentrem lan bingah menawi dipun raosaken kanthi perasaan. [ST]

“Kasusahan bakal dadi ènthèng yen nalar kita aktif.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.