wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Pasowanan Lan Pangebekti Kang Lelamisan

26 December 2015 40 views No Comment Oleh

Waosan : Yesaya 29 : 13 – 24   |   Pamuji: KPK 144 : 1
Nats:
“… Sarta Pangeran wus ngandika mangkene: “ Ing sarehne bangsa iki sowan kalawan cangkeme lan ngluhurake Ingsun kalawan lambene, mangka atine ngedohi Ingsun, tuwin anggone ngabekti marang Ingsun iku mung marga saka prentahing manungsa kang diapalake,…” (ayat 13)

Kita sedaya mesthi sampun nate mireng utawi malah kepara sampun nate ngucapaken ukara: memang lidah tak bertulang, lain di bibir lain di hati. Artosipun, menapa ingkang kaucapaken benten kaliyan menapa ingkang dipun penggalih. Ing tata lair (pangucap) sae, ananging manahipun kebak rancangan-rangcangan ingkang awon. “Laire karo batine ora padha.” Gesang ingkang kebak lelamisan.

Pranyata bab menika ugi kelampahan ing babagan agami. Kados ingkang kadhawuhaken ing ayat 13 kalawau (Farisiisme). Agami tanpa kinanthenan kasunyataning gesang, ngece dhateng ingkang nitahaken. Patraping pisowanan lan pangabekti ingkang kados mekaten menika, ndadosaken sekeling pangalihipun Gusti Allah. Malah ndhatengaken paukuman kados kacetha ing ayat 14,15.

Kita nampi pepenget bilih:

  • Pangabekti ingkang kita tindakaken kedah kinanthenan pandamel utami. Dhawuh pangandikanipun Gusti (khotbah) ing pangabekti kedah kita tindakaken kanthi leres, nyata lan bingah ing gesang saben dinten.
  • Pangabekti ingkang kita tindakaken kedah lahir trusing batos. Manah kita kedah ngener dhumateng Gusti ingkang rawuh ing pangabekti, boten mawang tiyang ingkang ngladosi pangabekti.
  • Pangabekti ingkang kita tindakaken sampun ngantos namung rutinitas lan formalitas. Tegesipun punapaa kemawon ingkang kita tindakaken ing pangabekti (menyanyi, ndedonga, lsp) kedah kita tindakaken temen-temen, kanthi antebing manah.
  • Pangabekti ingkang kita tindakaken sampun ngantos dados pangabekti “ketoke” Ketoke lahire ngabekti, tapi atine……ketoke sregep ngabekti, tapi…….Amin (SS)

“Pangabekti kang temen lair trusing batin kang dadi keparenge Gusti.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.