wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Pangidung

10 April 2016 20 views No Comment Oleh

Waosan: Wahyu 5 : 11 – 14     |     Pamuji: KPK 141: 1, 3.
Nats:
“Aku banjur krungu sakèhing makluk sing ana ing swarga lan ing bumi apa déné sangisoring bumi sarta ing segara — cekaké sakèhing makluk ing jagad raya kabèh — padha ngidung: “Pangalembana lan kaurmatan, tuwin pamuji lan kamulyan kasaosna marang Panjenengané kang lenggah ing dhampar saha Sang Cempé, ing selawas-lawasé.” (ayat 13)

Tiyang ingkang kasil nindakaken jejibahan ingkang ewet adatipun kaparingan pakurmatan lan pangalembana. Menika nyata katindakaken ing korps militer. Lah mekaten ingkang prayogi kita tindakaken ugi.

Pangidung ing waosan kita menika nedahaken pangwaos lan gunging berkah ingkang katampi dening Sang Kristus ing wiwitaning peprentahanipun minangka Ratu (11: 17). Sedaya titah ing swarga, ing bumi, seganten lan sangandhaping bumi sami saiyeg kaliyan para malaekat sagung ngunjukaken pepujian dhumateng Sang Cempe lan Gusti Allah.

Gusti Allah ing Gusti Yesus Kristus sampun nindakaken pakaryan agung kagem kita ing lelampahan seda lan wungunipun Gusti Yesus. Sih kanugrahan ingkang kita tampeni wonten ing Gusti Yesus menika peparing ingkang lelahanan, sanes pambudidaya utawi opah kita. Pramila, kita kedahipun kita mujudaken panuwun sokur kita srana pamuji lan tumindak kita ngundangaken asma lan pakaryanipun Gusti Yesus Sang Cempe.

Gesang ingkang kebak pamuji kagem kaluhuranipun Gusti Yesus saged dipun  tengeri mawi:

  1. Menapaa kemawon ingkang katindakaken lan kaucapaken sedaya katindakaken ing dalem asmanipun Gusti Yesus, tegesipun selaras kaliyan karsanipun Sang Kristus.
  2. Nindakaken samukawis, pangucap lan pratingkah, kanthi ngendelaken pangwasanipun Sang Kristus, boten ngendelaken kekiyatanipun piyambak.
  3. Samukawis ingkang katindakaken sedayanipun dipun lampahi kanthi kebak panuwun sokur, boten nggrundel utawi ngedumel.

Kedahipun gesang kita saged dados pepujian kagem Gusti Allah. Tegesipun lumantar gesang kita asmanipun Allah pinuji lan kaluhuraken; lumantar gesang kita tiyang sanes saged nyumurupi pakaryanipun Allah ingkang agung. [SS]

“Kamulyakna asmanipun Allah lumantar gesang kita ingkang utama!”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.