wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Pangaken Ingkang Sejatos

14 July 2015 42 views No Comment Oleh

Waosan : Lukas 22 : 63 – 71  |  Pamuji : KPK 127 : 1 – 2
Nats: “Sanadyan Aku kandhaa marang kowe kabeh, kowe bakal padha ora ngandel…” [ayat 67b]

Ing saben dinten Minggu, nalika kita mangun pangabekti ing greja, kita tamtu ngucapaken sahadat kalihwelas, ingkang salah satunggal peranganipun inggih punika: “Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang Putra ontang-anting, Gusti kawula. Ingkang kabobotaken dening Roh Suci, miyos saking prawan Maryam, Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib, nglampahi seda, lajeng kasarekaken, lsp…” Pangaken punika kita lairaken kanthi dhasar bilih kita saestu pitados bilih Yesus Kristus punika dados Gusti Allah kita. Lan dhasar punika kalandhesan piwulang iman Kristen ingkang kita tampi wiwit alit.

Nanging mbokbilih saged benten kawontenanipun, menawi kita gesang ing jaman nalika Gusti Yesus taksih wonten ing jagad. Kados dene para tiyang kathah ing sakiwa tengenipun Gusti Yesus ing waosan kita. Pitakenanipun inggih punika, sinten ta ingkang saged pitados bilih Gusti Yesus punika Sang Kristus (Mesias)? Punapa Yesus punika mboten namung putranipun Yusup, si tukang kayu? (cobi dipun waos ing Markus 6:3) Lah kok malah ngaku-ngaku dados Sang Kristus (Mesias)? Kados pundi kita saged pitados bilih Yesus punika estu-estu Sang Kristus? Pramila lajeng tiyang kathah kalawau ngremehaken Gusti Yesus.

Pancen, Gusti Yesus punika saestu dados Gusti Allah ingkang paring kawilujengan gesang langgeng. Seda lan wungunipun nedahaken dhateng kita sedaya bilih Panjenenganipun kagungan panguwaos ingkang saged ngluwari saben tiyang saking dosa. Nanging, sampun ngantos pangaken kita punika namung kita lairaken saking cariyos-cariyos lan kataksasi-kataksasi, ananging sageda pangaken punika kalairaken saking iman ingkang tuwuh saking pitepangan pribadi kita kaliyan Gusti Yesus. Pitepangan pribadi punika ingkang dados pengalaman iman ingkang sejatos, ingkang tamtu nuwuhaken pangaken ingkang sejatos ugi. Ingkang punika, kita perlu sregep maos Kitab Suci lan ngraosaken ing batos lan gesang kita saben dinten. Menawi pangaken kita sampun dados pangaken ingkang sejatos, mila iman kita tamtu ugi dados iman ingkang sejatos. Amin. [Mbing]

“Pangaken ingkang sejatos ndadosaken iman ingkang sejatos”.

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.