wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Paladosaning Remaja

30 December 2012 684 views No Comment Oleh

Waosan : Lukas 2: 41-52.
Pamuji: KPK 85
Nats: “… lenggah ana ing satengahe para alim ulama, mirengake piwulange, sarta tetaken.” (Ayat. 46b)

Bocah pancen taksih mbetahaken sanget seserepan saking tiyang diwasa. Nanging asring dipun anggep mangertos punapa-punapa, dereng nggadhahi pamanggih punapa-punapa, nadyan sampun tumaruna(remaja). Pramila lajeng namung dipun ladosi kemawon, boten dipun paringi kesempatan ndherek lelados ing tengahing pasamuwan.Punapa ingkang dipun alami lan dipun tindakaken dening Gusti Yesus ing waosan kita punika nedahaken bilih bocah taruna ugi betah tetunggilan kaliyan tiyang diwasa, paling boten kala-kala. Gusti Yesus ingkang taksih taruna tetunggilan kaliyan para alim ulama, tiyang diwasa. Ing mriku Panjenenganipun mirengaken lan tetaken. Ateges ing mriku wonten diskusi, lan Gusti Yesus taruna punika ndherek wawan pangandikan. Nalika kula lelados wonten ing Greja Lutheran Tanzania (Afrika), kula nekseni bilih saben dinten pengetan Anak, bocah-bocah taruna ing ngladosi pangibadah Minggu Diwasa, dene ingkang kotbah pamongipun. Bocah-bocah taruna saged kanthi sae maos peranganing Tata Panembah, maos Kitab Suci, mimpin salah satunggaling pokok pandonga sapaat. Gusti Allah ugi karsa ngagem bocah taruna dados paladosipun, nindakaken pakaryanipun. Sumangga sami enget cariosipun Samuel ingkang dipun agem dening Gusti Allah melehaken Imam Eli.

Prayogi sanget yen bocah-bocah tarunaning pasamuwan dipun ladosi srana diskusi. Ugi ing tengahing brayat kita, prayogi anak-anak taruna kita dipun ajak sesarengan ngawontenaken pangabekti brayat. Ing mriku dipun paringi wekdal nglairaken pamanggihipun, ndherek mimpin pandonga. Kita tiyang diwasa prelu menyediakan diri ugi mirengaken pamanggihipun bocah taruna lan dipun ladosi dening bocah taruna. Nadyan mbokmanawi kita pancen langkung pinter lan langkung kathah pengalaman tinimbang remaja, nanging sampun ngantos kita rumaos boten betah remaja karana rumaos dipun wulang dening bocah taruna.Swawi sami enget bilih Gusti Allah ugi ngagem bocah taruna dados paladosipun, nindakaken pakaryanipun tumrap kita. [ST]

“Bimbinglah remaja dengan memberi kesempatan berpartisipasi dalam pelayanan!”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.