wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Padha Salam-Salamana

6 November 2015 45 views No Comment Oleh

Waosan : 1 Korinta 16 :19 – 24   |   Nyanyian : KPK 319
Nats:
“Sadulur kabeh padha kirim salam marang kowe. Padha salam-salamana kalawan pangambung suci.” (ayat 20)

Saben pepanggihan mesthi dipun rumiyini kaliyan salam-salaman. Menapa malih kanggenipun tepangan raket ingkang sampun dangu boten nate pinanggih, salam- salaman malah dipun tambahi cipiki-cipika (cium pipi kiri –cium pipi kanan), kados sampun dados adat wonten ing sesrawungan. Salam-salaman ing ngriki nggadhahi tujuan bilih sesarengan ngaturaken raos tentrem lan rahayunipun sarta nggadhahi pengajeng-ajeng sami rahayu ingkang sami pinanganggih.

Rasul Paulus ngersakaken warga pasamuwan ing Korinta supados sami ngaturaken salam ing antawispun sesami warga pasamuwan, kados ingkang dipun ngendikakaken. Menapa malih menawi sami saged pepanggihan ing antawisipun sedherek. Malah pangambung suci ugi dipun kersakaken supados mratandhani patunggilan ing antawisipun, lan malih sampun ngantos wonten crah ing antawisipun tetiyang tunggil pitados. Kados pangandika sanes ing I Petrus 5: 14 “Padha sesalamana nganggo pangambunging kateresnan. Tentrem-rahayu anaa ing kowe kabeh kang padha ana ing patunggilane Sang Kristus.” Kados mekaten Paulus sepisan malih ngersakaken, sinaosa boten aben ajeng supados sami ngicali crah ing antawisipun. Awit crah ing antawisipun pasamuwan menika lelampahan ingkang boten sae.

Malah Rasul Paulus mungkasi seratipun kanthi pandonga supados katesnan lan sih rahmapun Gusti Yesus nunggila ing pasamuwan. Boten namung kangge para sedherek ing pasamuwan menika, nanging ugi kangge tetiyang ingkang swaunipun mengsahi Rasul Paulus. Kados ingkang kaserat ing 2 Korinta 2:6,7 “Wong kaya mangkono iku wus cukup kaelikake dening wong akeh ing antaramu, malah kosok baline kowe padha ngapuraa lan nglipura wong iku, supaya aja nganti ngenes marga saka bangeting susahe.”

Cetha saking reraosan menika Rasul Paulus kepingin wontenipun karukunan ing antawisipun para sedherek ing pasamuwan ugi sageda sami rukun dhateng tetiyang ingkang sami mengsahi pandherekipun Gusti Yesus. Mangga tansah salam-salaman kanthi pasuryan ingkang bingah lan tresna! [Bpur]

“Salam-salaman mratandhani gesang sami rahayu.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.