wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Padha Disantosa Lan Diteguh Atimu

28 March 2016 31 views No Comment Oleh

Waosan : Yusak 10 : 16 – 27    |    Pamuji: KPK 138 : 1 – 3
Nats:
“Aja padha wedi lan aja kekes atimu, padha disantosa lan diteguh atimu, amarga kaya mengkene iki bakal pandamele Sang Yehuwah marang sakehe mungsuhmu kang padha koklawan perang.” (ay. 25)

Kathah bab-bab ingkang ndadosaken manusa was sumelang, kuatos, ajrih lan kekes manahipun. Kadosta: bab ekonomi, sosial, agami lan kabudayan; gegayutan kaliyan gesang pribadi, keluarga, gesang sesarengan ing greja utawi masyarakat; gegayutan kaliyan jodho, padamelan, sekolahipun anak-anak, lsp.

Waosan kita nyariyosaken paprangan ing sacelakipun Gibeon lan Senapati Yusak ngrebat tanah Kenaan. Ratu ing Yerusalem, ratu ing Hebron, ratu ing Yarmut, ratu ing Lakhis, ratu ing Englon, sami keplajeng lan umpetan ing Guwa Makeda. Yusak dhawuh supados cangkemipun gua dipun tutup klayan sela ageng-ageng lan kajagi. Tiyang-tiyang Israel ugi kadhawuhan sampun ngantos kèndel anggenipun ngoyak-oyak lan nggebag mengsahipun. Kanthi mekaten mengsah boten badhe lumebet dhateng kitha, karana Gusti Allahipun Israel sampun ngulungaken mengsahipun Israel dhateng Israel. Awit saking kaparenging Yehuwah, Yusak dalasan Israel saged ngawonaken mengsahipun ngantos lebur babar pisan. Tiyang-tiyang Israel tumunten sami wangsul kanthi wilujeng wonten ing ngarsanipun Senapati Yusak ing Makeda.

Yusak lajeng dhawuh supados ratu gangsal ingkang wonten ing guwa dipun asta medal lan kaladosaken dhateng panjenenganipun. Sareng sampun kaasta medal lan kaladosaken, Yusak lajeng dhawuh dhateng para tetindhihing prajurit ingkang ndherek prang: “Padha majua, tlapakanmu ancikna ing githoke para ratu iki!” Lajeng dipun sedani, dipun gantung ing kajeng gangsal iji ngantos sonten. Sareng wanci sonten Yusak dhawuh ngandhapaken, kabucal dhateng lebeting gua papan panggenan ingkang kangge umpetan, cangkemipun gua katutup kaliyan sela ingkang ageng-ageng.

Gusti Allah mitulungi Israel ngawonaken mengsahipun, nadyan mengsahipun langkung kathah lan kiyat, dados pengalamaning gesang ingkang ngiyataken lan ngengetaken dhateng Israel, ugi dhateng kula lan panjenengan, supados tansah santosa lan teguh  ing manah, boten ajrih lan kekes ngadhepi awrating gesang. Gusti pancen mesthi miyulungi kita, nanging kita kedah ndedonga lan mbudidaya. “Aja mlekotho Gusti Allah!” (SS)

“Wani, bisa menang; wedi, mesthi kalah.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.