wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Netepi Angger-Anggeripun Gusti

16 July 2011 690 views No Comment Oleh

Waosan: Mateus 12:14-21
Jejer: Nanging sarehne Gusti Yesus ora kekilapan bab iku, banjur tedhak saka ing kono. Akeh wong kang padha ndherekake, dene kang lara padha diwarasake kabeh (ay 15)
Pujian: KPK 78

Ing waosan punika kacariyosaken bilih sasampunipun Gusti Yesus nyarasaken tiyang ceko sasisih ing dinten Sabat ugi, tiyang-tiyang Farisi ngrantam badhe nyedani Gusti Yesus. Supados tiyang-tiyang Farisi sami mangertos, mila Gusti Yesus paring perbandingan, cariyos bab wedhus ingkang kacemplung ing luwangan pinuju dinten Sabat. Tiyang ingkang ngentasaken wedhus punika boten lepat. Ing dinten Sabat boten namung kendel saking sadaya padamelan, nanging nindakaken karsanipun Gusti Allah. Malah, ingkang mirunggan.

Menawi ngaturi nedha tiyang luwe utawi paring kalonggaran tumrap tiyang sakit, langkung-langkung anyarasaken tiyang saking panandhang sakitipun, punika ateges kita sami manut rancanganipun Gusti Allah, inggih punika ngriyadinaken sih katresnanipun Gusti Allah ing dinten Sabat.

Kita kedah wicaksana. Artosipun, kita kapurih saged nggagapi intisari-ipun angger-angger, upaminipun bab dinten sabat. Gusti Allah maringaken angger-anggeripun kangge katentremanipun manungsa. Mangka, manungsa saged saestu tentrem menawi tansah mbangun turut dhawuhipun Gusti Allah. Dados, netepi angger-angger, yen makaten, kaalaman kanthi raos bingah.

Karana makaten, sampun ngantos kita gadhahi patrap ingkang atos lan gampil mbiji tiyang sanes ingkang nindakaken kalepatan. Nanging sumangga kita tumindak kados ingkang katindakaken dening Gusti Yesus, ingkang lelados kanthi lembah manah lan kebak sih katresnan. Boten remen pamer, sanadyan saged nyarasaken tiyang kathah.

Gusti mugi maringi kawula manah ingkang lembah sarta kebak sih katresnan. [Wt]

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.