wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Mripat Lan Kuping

8 August 2013 135 views No Comment Oleh

Waosan: Mateus 13: 10-17.
Pamuji:
KPK 148
Nats : “Gusti Yésus banjur ngandika marang para muridé: “Begja kowé, sebab mripatmu weruh lan kupingmu krungu.” (Ayat 16)

Satunggaling dinten kula dipun dangu dening lare wuta, Slamet naminipun, tanggi kula nalika kula kuliah wonten Salatiga: “Mas, kluwung ‘ki kaya ngapa ta?” Mireng pitakenananipun Slamet menika manah kula trenyuh sanget. Ing batos kula mungel: “Mesakke bocah iki, ora bisa ndeleng kluwung kang endah.”

Mbokmenawi awis-awis sanget kita rumaos begja lan saos sukur dhumateng Gusti dene kita pinaringan mripat lan kuping, saged ningali lan mirengaken samukawis. Mangka makaping-kaping kita saged ngalami kabingahan ageng awit saged ningali sesawangan ingkang endah ngedab-edabi titahipun Gusti lan pakaryanipun manungsa. Makaping-kaping kita saged ngalami ayem tentrem lan semangat awit saged mirengaken manekawarni suwanten ingkang endah, lembut lan bingar kados sabdanipun Gusti ingkang kawartosaken lan kekidungan. Boten namung makaping-kaping, nanging malah saben dinten. Saestu yektos dhawuhipun Gusti Yesus: “Begja kowé, sebab mripatmu weruh lan kupingmu krungu.”

Kita pinaringan mripat lan kuping boten namung kangge kaperluan, katentreman lan kabingahan kita piyambak. Kita pinaringan mripat supados kita ugi purun ningali panandhanging titahipun Gusti. Kathah sanget manungsa, tetuwuhan, sato kewan, tanah lan toya ingkang sami nandhang sangsara. Pancen salah satunggaling jalaran kasangsaran menika ugi karana mripatipun manungsa. Kita pinaringan kuping ugi supados kita purun mirengaken pasambating titahipun Gusti ingkang nandhang sangsara.

Gusti ngersakaken supados saking mripat kita ingkang ningali lan kuping kita ing mireng, lumuntur berkah pitulunganipun Gusti dhateng sadaya titahipun lumantar tindak-tanduk kita. Ingkang menika kita prelu merdi lan ngendhaleni mripat lan kuping kita. Supados kita tansah saged ningali pakaryanipun Allah lan mirengaken sabdanipun Gusti. Supados kita sampun ngantos dhawah dhateng ing godhaning sesawangan lan suwanten pambujuk ingkang njlomprongaken.  [ST]

“Kita pinaringan mripat lan kuping supados ningali lan mirengaken panandhang lan pasambating titahipun Allah.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.