wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Lega, Waras !

10 July 2013 159 views No Comment Oleh

Waosan: Matius 8: 14 – 17.
Pamuji:
KPK 82

Dipun sarasaken saking sakit, utawi kaenthengaken saking kasangsaran punika, raosipun lega sanget. Kados ingkang kula lampahi sawetawis tahun kepengker, rikala kula taksih sakit “batu ginjal”. Saderengpun operasi badan kula sakit sanget, punapa malih sabibaripun lenggah radi dangu lajeng ngadeg, wadhuh… raosipun sakit saestu. Ananging sasampunipun operasi dipun pendhet batu-nipun, raosipun lega. Mboten ngraosaken sakit malih. Kados wonten ingkang nyanggi momotan ingkang swaunipun ndadosaken sakit.

Mekaten ugi ingkang kalampahan ing waosan kita. Wiwitan ingkang dipun lampahi dening marasepuhipun Petrus ingkang swaunipun nggluntung karana panas, lajeng saras lan tumunten ngladosi tamunipun. Semanten ugi para tiyang ingkang swaunipun kapanjingan dhemit lan para tiyang sakit sanesipun temtu sedaya tiyang ingkang sami saras tamtu rumaos lega karana kauwalaken saking panandhang lan sakitipun.

Punika kalawau saged kalampahan karana Gusti Yesus nglampahi dhawuh pangandikanipun Allah lumantar nabi Yesaya: “Mangka sanyatane lelara kita kang disanggi lan kasangsaran kita kang dirembat.“ (Yesaya 53: 4). Karana nindakaken dhawuhipun Allah, pakaryanipun Gusti Yesus saged dados pitulungan kangge tiyang kathah.

Pramila menawi kita ngalami sakit lan kasangsaran, swawi enggal netepi dhawuhipun Gusti, sowan lan nyelak dhateng Gusti. Sampun ngantos malah nebih saking Gusti lan dhawuhipun. Gusti mesthi kersa paring pitulungan, lan kita malah saged dados berkah kangge sesami. Temtu kemawon sampun ngantos anggen kita nglampahi dhawuh pangandika lan sowan Gusti namung menawi nggadhahi sesakit utawi panandhang kemawon. Saben wekdal kita kedah tansah celak kaliyan Gusti. Awit wonten pangandika: “…wruhanamu, tarube Gusti Allah ana ing tengahing manungsa, lan Panjenengane, bakal dadi Allahe, sarta Panjenengane bakal ngusapi sakehe luh saka mripate, lan bakal ora ana pati maneh; kasusahan lan pasambat apadene karubedan iya bakal wus ora ana …” (Wahyu 21: 3,4). [BPur]

“Yen celak kaliyan Gusti, kita jinangkung ing astanya.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.