wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Kualitas Nemtokaken Merk

18 October 2015 26 views No Comment Oleh

Waosan: Ibrani 5:1-10    ǀ    Pamuji: KPK 22
Nats:
“… Sang Kristus ora mulyakake sarirane piyambak sarana jumeneng Imam Agung, nanging kamulyakake dening Panjenengane…” (ay. 5)

Medalipun nami Susi Pudjiastuti ing jajaran menteri kabinetipun Presiden Jokowi saestu dados pawartos ingkang nggegeraken rakyat Indonesia. Boten nggumun, awit Bu Susi menika namung lulusan SMP ingkang boten nggadhahi gelar kadosdene menteri-menteri sanesipun.

Kathah tiyang nggadhahi penggalih lan pangajeng-ajeng bilih gelar, nama baik, piagam, lsp menika saestu kabetahan utami ingkang kedah dipun upadi supados lancar anggenipun nggayuh pakaryan, pangkat lan jabatan salebeting gesangipun. Pramila kathah tiyang ingkang sami nggayuh ijazah, gelar, nama baik, piagam menika. Menawi kita pirsani saestu leres bilih bangsa kita taksih migatosaken kawontenaning gelar anggenipun pados tenaga karya wonten ing saben bidang padamelan, boten namung ing salebeting tenaga pemerintahan, ananging ugi ing perusahaan swasta. Sampun dados pawartos ingkang umum bilih “gelar menentukan kesejahteraan”. Saya inggil gelar ingkang dipun gadhahi, saya inggil upah lan posisi ingkang dipun paringaken. Penggalih kados mekaten ndadosaken tiyang-tiyang sami nindakaken ‘praktik-praktik curang’ anggenipun pados posisi jabatan, pangkat lan pakaryan. Wonten sawatawis tiyang ingkang pados calo ingkang purun ndamelaken ijazah palsu, utawi nyogok dosen utawi gurunipun supados saged lulus lan nampi gelar. Kathah tiyang boten ningali lan migatosaken kualitas ingkang dipun gadhahi tiyang, nanging namung ningali gelar kangge ngukur kualitasipun tiyang sanes.

Gusti Yesus kagungan gelar Imam Agung, boten amargi Panjenenganipun pados gelar menika, utawi kanthi gumungggung nepangaken dhiri “Aku iki lho Imam Besar…” supados Panjenengane saged kajen lan kinurmatan. Ananging saestu gelar menika dipun paringaken dening Allah piyambak awit punapa ingkang sampun dipun tindakaken nalika gesang ing donya. Gusti Yesus kagungan kualitas gesang ingkang luhur lan mulya, pramila Panjenenganipun pinaringan gelar ingkang agung ugi. Kualitas ingkang netepaken merk (gelar), sanes merk ingkang netepaken kualitas. Kados pundi gesang kita? berkualitas punapa namung bermerk? Sokur menawi bermerk lan ugi berkualitas? [pong]

“Saapik-apike kulit, ora bakal payu yen konangan tanpa isi.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.