wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Kratoning Allah

30 March 2011 7,374 views 3 Comments Oleh

Waosan: Luk. 11:14-23
Jejer: Aku nundhung setan nganggo pangwasane Allah, sayektine kratoning Allah rawuh ana ing satengahmu (ayat 20)
Pujian: KPK 101

Kala-kala sok wonten tiyang ingkang damel pangeram-eram. Upaminipun pangeram-eram wujud kawaskithan, saged ngarani tiyang punika ngaten-ngaten, tanpa kaparingan sumerep langkung rumiyin. Tiyang ingkang kabedhek lajeng rumaos gumun. Durung dicritani, kok, wis ngerti. Iku tandhane wong tuwa, weruh sadurunge winarah.

Ingkang makaten punika saged kadadosan tumrap tiyang pitados. Wonten tiyang Kristen sawatawis ingkang ugi sidik ing paningal, saged ningali punapa ingkang sampun utawi ingkang badhe kalampahan, tanpa winarahan dening sinten kemawon. Ingkang makaten lajeng kasebat kasinungan Sang Roh Suci, inggih Rohing Allah pribadi.

Lajeng, punapa sami antawisipun sebatan ‘wong tuwa’ tumrap wong Jawa, tiyang ingkang sidik ing paningal, lan tiyang ingkang kasinungan Sang Roh Suci? Utawi, punapa saged kita mastani, bilih wong Kristen ingkang ngerti sadurunge winarah mesthi pinangka kanugrahan saking Sang Roh Suci?

Gusti Yesus dhawuh, bilih Iblis katundhung punika pratandha kratonipun Allah rawuh ing jagad. Sinten ingkang nundhung Iblis, boten sanes Gusti Allah pribadi. Gusti Allah dados ratu. Sadaya mesthi sumuyud dhumateng Panjenenganipun. Namung Gusti Allah ingkang dipun sujudi dening sinten kemawon. Yen wonten manusa ingkang pinitados dening Gusti Allah dados lantaran nundhung Iblis, tamtu klayan andhap asor ing manah, ingkang dados lantaran wau sangsaya sujud dhumateng Gusti Allah. Yen wontena kamulyan lan pakering saking sesami ingkang katandukaken, punika sadaya kagem lan kacaosaken dhumateng Gusti Allah. Boten wonten niat nyolong kamulyanipun Gusti Allah sanadyan namung sakedhik. Punika titikanipun tiyang ingkang saestu nglengganani dhiri pinangka lantaran.

Kasagedan, kalimpadan, kawaskithan, utawi punapa kemawon ingkang kalantaraken dening Gusti, punika kagunganipun Gusti Allah pribadi. Manusa ingkang dados lantaran mesthi saya andhap-asor lahir lan batos. Yen, boten makaten, ingkang kawangun, lajeng, sanes kratoning Allah, nanging kratoning kamanungsan. Punika bebayani. Ngambali malih lelampahanipun manusa wiwitan. Manusa dhumawah ing dosa, duk wiwitanipun, inggih karana kepingin anggadhahi kaluhuran lan kamulyan ingkang namung kagunganipun Gusti Allah pribadi.

Yen Beelzebul, punika tundhanipun namung badhe ngegungaken awakipun piyambak. Menawi lantaranipun Gusti Allah muwudaken Kratonipun ing jagad, manusa saya mindhak sumuyud lan sujud dhumateng Gusti Allah, tebih saking ambeg kumawasa. [SW]

Dhuh, Gusti, kawucala kawula saya mindhak andhap asor ing manah, ing ngarsa Paduka.

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Kata Kunci Artikel Ini:

khotbah kristen bahasa jawa, renungan bahasa jawa, kotbah kristen bahasa jawa, renungan bahasa jawa kristen, renungan harian kristen bahasa jawa, renungan alkitab dalam bahasa jawa, renungan bahasa jawa lansia, puji Tuhan dalam bahasa jawa, renungan harian Bahasa Jawa, rancangan kotbah bhs jawa

3 Comments »

 • Ronnies said:

  Puji Tuhan!!

  Ini pertama kalinya saya membaca website Kristen berbasis bahasa Jawa =)
  Walaupun saya kurang begitu ngerti artinya, tapi saya merasa senang akan keberadaan website ini untuk menjangkau mereka yang lebih fasih berbahasa Jawa.

  Maju terus!!

 • woelan said:

  maturnuwun…Gusti mberkahi…^^

 • wibisono said:

  Matur nuwun pangandikanipun. Mugi dados ngiyataken iman menawi kt putranipun Allah inggih sampun kaparingan Roh ingkang kuasanipun nglangkungi sekatahipun roh ingkang wonten ndonya,amin

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.