wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Kinarya Lantaran

22 December 2013 29 views No Comment Oleh

Waosan : Matius 1 : 18 – 25
Pamuji:  KPK 78 : 1 ,2
Nats : “Sawisé tangi, Yusuf banjur nglakoni kaya sing didhawuhaké déning Malaékaté Pangéran…” [ayat 24]

Pengetan Natal tigang dinten malih badhe kita lampahi sesarengan. Wiyosipun Gusti Yesus ingkang milujengaken manungsa sejatosipun ugi kawiwitan saking pergumulan iman pribadi-pribadi ingkang badhe kinarya lantaran pakaryanipun Allah punika. Salah satunggalipun inggih punika Yusuf.

Yusuf ingkang mangu-mangu tumrap kasunyatan bilih tunananganipun ingkang dipun kasihi sampun ngandhut. Yusuf yakin bilih jabang bayi punika sanes turunipun. Tamtu lajeng tuwuh pergumulan ing batosipun. Ing kahanan ingkang kados mekaten mbokmenawi Yusuf ugi ngraosaken muntap, duka, sedhih, kecalan kapitadosan tumrap calon semahipun punika. Kanthi dipun timbang-timbang, lajeng Yusuf anggadhahi niyat badhe pepisahan. Katingalipun punika sampun dados rancangan mateng ing pamikiripun. Punika limrah kedadosan, karana piyambakipun mboten rumaos nindakaken perkawis ingkang awon saderengipun.

Kadosa pundi kawontenanipun, rancanganipun Gusti Allah kedah tetep kelampahan. Pancen rancangan kawilujenganipun tumrap manungsa mboten gampil dipun tampi dening nalar. Ananging Yusuf kasil ningali kahanan lan pribadi Maryam tunanganipun saking sisi iman. Impen ingkang dipun pitadosi minangka pitedah, lajeng dipun lampahi. Wusana, pakaryanipun Gusti saged kalaksanan kanthi sampurna, salah satunggalipun lumantar sikap imanipun Yusuf.

Gusti Allah ugi karsa ngagem kula lan panjenengan kangge nindakaken rancangan kagem gesang kita lan gesanging sedaya titahipun. Mbokmenawi rancanganipun sapunika ewed dipun nalar. “Atase wong ora sekolah dhuwur kok aku kepilih dadi Majelis?” Timbalanipun Gusti asring awrat dipun lampahi. Yen dipun satru dening tangga, kedah tetep setya nyapa. Sumangga kita tingali rancanganipun Gusti saking sisi iman kapitadosa kita! Pungkasanipun mesthi badhe saged manggihaken kasaenanipun Gusti tumrap dhiri kita lan gesanging sagung tumitah. [PKS]

Mugi Sang Roh Suci tansah mitulugi, mrih kula sembada leladi kanthi setya!

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.