wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Kelangan Makutha

4 January 2013 421 views No Comment Oleh

Waosan: Wahyu 3: 7-13.
Pamuji: KPK 190: 1, 3.
Nats: “Apa kang sira duweni iku kukuhana, supaya aja ana wong kang ngepek makuthanira.” (ay. 11b)

“Kelangan dhuit lan bandha ora apa-apa; isih bisa golek maneh. Aja nganti kelangan katentreman lan kabungahan; angel banget golekane.” Tamtunipun kita sarujuk kaliyan unen-unen punika.

Kita sampun kaparingan makutha dening Gusti Yesus. Makutha punika minangka pralambanging kawilujengan langgeng lan kamulyan. Kita sampun kauwalaken saking kerisakan langgeng (kebinasaan). Kita malah dipun paringi gesang langgeng. Kita ugi sampun kauwalaken saking kanisthaning gesang ingkang dados wohing dosa. Minangka gantosipun, kita dipun paringi makutha, kamulyan.

Kados dene kebinasaan lan kanisthaning dosa saged uwal saking gesang kita, makaten ugi karahayon langgeng lan makutha punika saged uwal, ical saking gesang kita. Pramila kita kadhawuhan supados kita ngukuhi peparing ingkang sampun dados gadhahan kita punika. Peparing punika saged uwal saking tangan kita yen kita boten kiyat ngadhepi pacoben ingkang saben dinten nempuh dhateng kita. Kita saged kiyat ngadhepi pacoben punika yen kita tansah netepi dhawuh pangandikanipun Gusti. Kita saged uwal saking pacoben punika awit saking pangreksanipun Gusti.

Pramila, sumangga saben dinten kita tansah netepi (mentaati) sadaya dhawuh piwulangipun Gusti. Yen kita rumaos aras-arasen netepi dhawuhipun Gusti, punika pacoben wiwitan ingkang salajengipun badhe wonten malih pacoben ingkang langkung ageng lan awrat. Sampun ngantos kita nggadhahi raos aras-arasen ngibadah, aras-arasen ndedonga, eman-eman misungsung lan dedana. Yen rumaos makaten, sampun kendel (diam) kemawon, enggal-enggal sadhar lan enggal tangi (semangat) malih. Awit yen kita turuti raos aras-arasen punika kita badhe kulina boten netepi dhawuh pangandikanipun Gusti. Yen kita dados kulina nglirwakaken dhawuhipun Gusti, peparing arupi karahayon lan makutha kamulyan punika badhe uwal saking gesang kita. Saiba keduwungipun yen kita ngantos koncatan karahayon lan makutha kamulyan punika. Amin. [ST]

“Sing sapa nglirwakake dhawuhe Gusti bakal kelangan karahayon.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.