wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Katedhakan Roh Suci

28 January 2016 42 views No Comment Oleh

Waosan : Lelakone Para Rasul 10 : 44 – 48   | Pamuji: KPK 290
Nats:
Nalika Rasul Petrus lagi ngandika mangkono iku, kabeh wong kang ngrungokake pangandika padha katedhakan ing Roh Suci.” (ayat 44)

Beja sanget menawi tiyang saged nampeni tedhakipun Sang Roh Suci. Awit Sang Roh Suci menika Rohipun Gusti ingkang kagungan panguwaos. Sinten ingkang pikantuk Sang Roh Suci menika, ugi saged nampeni pangeram-eram, lan saged nglampahi ingkang swaunipun boten saged dipun lampahi.

Dipun dhawuhaken dening Rasul Petrus: “Apa ana wong kang bisa ngalang-alangi wong-wong iki padha dibaptisi nganggo banyu, wong wis padha tampa Roh Suci kayadene kita?” Dados cetha bilih para Rasul lan sawetawis sedherek kala semanten sampun nampeni Sang Roh Suci lan kedadosan menika mbaleni ingkang sampun kedadosan ing dinten Pentekosta.

Para tiyang ingkang makempal samikaeraman awit mirsani Roh Suci ugi tumedhak dhateng bangsa-bangsa sanes. Lan sami mireng bilih tiyang-tiyang menika sami celathu ngagem basa warni-warni saha ngluhuraken Allah.

Nembe menika kacariyosaken, sasampunipun dinten Pentekosta, bilih tiyang- tiyang sanes Yahudi nampeni Sang Roh Suci. Menika kedadosan ingkang dereng nate kalampahan. Namung karsanipun Gusti Allah ingkang saged kalampahan. Sami kados ingkang kalampahan ing tedhakipun Sang Roh Suci celathu basa sanes lan memuji pakaryanipun Gusti Allah.

Kedadosan menika ugi dados bukti pangandikanipun Rasul Petrus bilih Gusti Allah boten mbedak-mbedakaken tiyang. Saben tiyang ingkang kagolong bangsa menapa kemawon, ingkang ngabekti dhateng Pangeran, saha nindakaken kaleresan, menika ndadosaken keparengipun Gusti Allah. Dene bab kaleresan ingkang dipun kersakaken Rasul Petrus menika boten sanes bab tentrem rahayu ingkang kaasta dening Gusti Yesus Kristus ingkang jumeneng Gustinipun sedaya tiyang. Ingkang sampun mider-mider nglampahi kasaenan: memulang, nyarasaken tiyang kalebet ingkang kawasesa iblis. Menika saged kedadosan inggih awit Gusi Allah nunggil kaliyan Gusti Yesus menika. Pramila menawi sinten kemawon pitados dhateng Gusti Yesus lan nindakaken menapa ingkang dados karsanipun Sang Roh Suci badhe katedhakaken. [Bpur]

“Saben tiyang saged katedhakan Roh Suci angger pitados lan nglampahi Pangandikanipun Gusti.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.