wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Kasisahan

20 August 2012 1,461 views No Comment Oleh

Waosan : Yehezkiel  24: 15 – 24.
Pamuji : KPK 310

Nats: “… Ingsun bakal mundhut saka ing sira kang banget sira tresnani kalawan lara dadakan, nanging sira aja ngadhuh-adhuh utawa nangis sarta aja ngruntuhake eluh.” (ay. 16)

Gusti Allah asring ngginakaken warni-warni pralambang anggenipun paring pepenget utawi piweleh dhateng umatipun. Namung kemawon, asring umatipun boten tanggap dhateng pralambang punika.

Ing waosan kita dinten punika Gusti Allah paring pepenget dhateng bangsa Israel lumantar pralambang sedaning garwanipun Nabi Yeheskiel. Nabi Yeheskiel dipun pangandikani bilih Gusti Allah badhe nimbali garwanipun, nanging Yeheskiel dipun wekasi supados boten ngadhuh-adhuh, nangis, sarta ngruntuhake eluh. Sedaning garwanipun Nabi Yeheskiel punika nglambangaken bab karisakanipun Yerusalem. Padalemanipun Allah bakal ambruk. Sanadyan namung satunggaling wewangunan, nanging ngadeg jejeging Padaleman Suci punika wigatos sanget tumrap gesangipun bangsa Israel. Ambruking Padaleman Suci sami kemawon kaliyan runtuhing gesangipun bangsa Israel, remuk rempuning manahipun tiyang Israel. Kacariosaken dening Nabi Yeheskiel bilih Padaleman Suci badhe ambruk. Ewasamanten bangsa Israel kedah tatag ngadhepi kasisahan punika.

Kita selaku pribadi utawi minangka patunggilan (Pepanthan, Capas, Pasamuwan, Greja lan bangsa) asring ngalami mawarni-warni kasisahan. Kadhang kala gesanging patunggilan kita karaos kados risak, malah kados-kados badhe ambruk, runtuh. Risaking gesang patunggilan asring dumados amargi kalepatan lan dosa ingkang kelampahan. Makaten ugi gesanging bebrayatan kita, utawi braayatipun tiyang sanes, kados-kados badhe ambruk lan pecah. Lan taksih kathah malih kawontenan ingkang boten ngremenaken. Malah kadadosan sepele kadhang kala ugi saged ndamel manah kita sisah. Ingkang makaten punika lajeng gampil nuwuhaken kasisahan. Ewasamanten kita dipun wulang supados tatag ngadhepi lan ngalami kasisahan makaten punika.

Warni-warni kasisahan kedah kita sanggi kanthi tatag. Langkung-langkung yen kasisahan punika cetha jalaran tumindak kita ingkang boten selaras kaliyan karsanipun Allah. (AR)

“Kasusahan iku kaya sandhangan reged kang mesthi bakal dicopot lan diresiki”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.