wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Kapenuhan Roh Suci

8 June 2014 34 views No Comment Oleh

Waosan : Para Rasul 2 : 1-11   l    Pujian KPK 294:1,2
“Tumuli kabeh padha kapenuhan ing Roh Suci …” (ayat 4)

Riyadin Pentakosta miturut tradisi rabi-rabi Yahudi, mujudaken dinten pengetan ambal warsa (HUT) Gusti paring Toret ing redi Sinai. Ing dinten menika swantenipun Gusti Allah kapireng dening saben bangsa. Ing dinten menika para murid makempal ing salah satunggaling panggenan, kapenuhan ing Roh Suci kados ingkang sampun kaprasetyakaken dening Gusti.

Roh Suci menika ingkang murugaken para murid nggadhahi semangat, kekendelan memucal, martosaken bab pakaryan-pakaryan agung ingkang katindakaken dening Gusti Allah. Piwucal ingkang dipun wartosaken dening para murid saged dipun mangertosi dening tiyang-tiyang sanesipun, lan ndadosaken tiyang-tiyang ingkang mirengaken sami kaeraman.

Riyadin Pentekosta ingkang kita pengeti ing dinten menika ngengetaken kita sami:

  1. Bilih Gusti Allah menika setya tuhu dhateng janjinipun. Menapa ingkang dados janjinipun mesti dipun tetepi. Menika mbereg kita sedaya supados tansah ngugemi lan pitados dhateng janjinipun Gusti kados ingkang kaserat ing Kitab Suci. Sampun mangu-mangu!
  2. Kita kaparingan semangat, kekiyatan lan kasagedan martosaken pakaryanipun Allah ingkang sampun kalampahan lan katindakaken tumrap kita, dhateng tiyang-tiyang sanesipun. Supados sangsaya kathah tiyang ingkang ngraosaken sih rahmatipun Allah lan kawilujengaken. Sampun ajrih lan kuwatos!
  3. Kita kaparingan kasagedan njlentrehaken dhawuhipun Allah kanthi wijang lan cetha, matemah tiyang-tiyang ingkang mirengaken saged mangertos. Mangga sami cumadhang dados pirantosing Allah, dados rowang damelipun Allah.
  4. Sikap, tingkah polah, tindak tanduk lan wicanten kita kedah murugaken tiyang-tiyang sanes sami kaeraman tuwin mulyakaken Allah. Sampun ngantos malah kosok wangsulipun ndadosaken kuceming asmanipun Allah.

Sumangga kita sami bikak manah lan gesang kita kangge nampeni Roh Suci lan nindakaken pakaryanipun Allah. (SS)

“Roh Suci mugi nedhaki kawula lan nuntun lampahing gesang kawula saben  dinten!”

 

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.