wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Kapanjingan Dhemit

26 January 2013 245 views No Comment Oleh

Waosan : Markus 3 : 20-30
Pamuji : KPK 106
Nats: “Panjenengane ngandika mangkono iku, jalaran wong-wong mau padha ngarani Panjenengane kapanjingan dhemit.” [ayat 30]

Tiyang ingkang wicanten, piwulang lan tumindakipun nyleneh, benten sanget kaliyan padatan lan tiyang kathah, umumipun ewed dipun tampeni utawi dipun mangertosi. Malah saged dipun wastani boten “waras”. Makaten ugi Gusti Yesus. Pakaryan ingkang katindakaken dening Gusti Yesus, asring boten gampil katampi utawi dipun mangertosi dening tiyang katah, kalebet ugi para sekabatipun dalasan kulawangsanipun. Kulawangsanipun nganggep Gusti Yesus nembe ngalami”gerah gingsir” (ayat 21). Tembung punika boten ateges menawi Gusti Yesus sampun kecalan nalar ingkang waras, nanging nembe ngalami keranjingan agami ingkang sanget.Tembung punika ugi nate katujokaken dhateng Paulus (Par.Ras 26:24, II Kor 5:13) lan asring ugi katujokaken dhateng tiyang Kristen ingkang estu-estu ngabekti lan nuhoni dhawuhipun. Para ahli Toret nganggep Gusti Yesus kapanjingan dhemit, dhemit nundhung dhemit. Pemanggih punika tuwuh amargi para ahli Toret nggadhahi raos meri lan drengki.Gusti paring wangsulan kanthi pasemon (24-27) ingkang wosipun setan boten badhe saged nundhung setan; Gusti Yesus nundhung setan kanthi pangwasanipun Allah.

Ngantos ing dinten samangke taksih katah tiyang ingkang boten gampil nampi utawi mangertosi pakaryanipun Gusti Yesus. Ugi kalebet boten sedaya tiyang saged nampi punapa ingkang katindakaken dening tiyang Kristen. Kados paribasan: “gething ora kurang panacat”. Karana dhasaripun pancen sampun sengit, mila inggih saged kemawon nacat utawi mastani ingkang aneh-aneh. Ingkang penting kita boten nate lan sampun ngantos kelampahan kita mastani Gusti Yesus kapanjingan demit utawi boten waras.
Menawi karana temen-temen anggen kita ngabekti lan nuhoni dhawuhipun Gusti (karanjingan agami), kita kawastanan gerah gingsir, nggih kersane, “ya wis ben”. Ingkang penting kita taksih:”waras”. Amin [SS]

“Luwih becik dianggep edan marga tumindak becik, tinimbang dianggep waras marga tumindak edan.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.