wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Kairisan Sabda

14 October 2012 461 views No Comment Oleh

Waosan : Ibrani 4 : 12  13.
Pamuji : KPK  196

Saben bale griya tamtu nggadhahi lading (pisau) lan arit. Lading asring kagem ibu-ibu masak wonten pawon (dapur), lan arit kangge mbabati rumput, utawi ngresiki wit-witan. Pramila lading lan arit kedah tansah landhep. Nanging ing ngriki, landheping lading dalah arit boten kenging kagem sembranan utawi boten kenging kagem dolanan.

Mekaten ugi dhawuh pangandikanipun Gusti, kadhang kala landhep kangge jiwa kita. Landheping sabdanipun Gusti langkung landhep saking pedhang utawi lading. Landheping Sabdanipun Gusti punika kiwa tengen.
Landheping sabdanipun Gusti punika boten kangge nyakiti kita, nanging kados lading operasi ingkang mbucal “tumor” utawi “watu ginjel” ingkang wonten ing gesang kita. Asring kita boten nyumurupi bilih ing gesang kita menika wonten “tumor” utawi “watu ginjel.” Ingkang pirsa inggih Gusti piyambak selaku Dokter. “Tumor” utawi “watu ginjel” menika menapa? Boten sanes inggih watak lan patrap ingkang saged murugaken pejahing iman lan karohanen kita. Yen iman lan karohanen kita pejah kita badhe kecalan kawilujengan lan katentreman. Dados yen kenging sabdanipun Gusti ingkang landhep punika inggih pancen sakit. Nanging menika murih kawilujengan lan katentremaning gesang kita. Mila nadyan sakit, kita kedah saos sokur atas sabdanipun Gusti menika. Langkung prayogi sakit sawetawis lajeng wilujeng lan tentrem, tinimbang boten purun sakit nanging wusanananipun boten slamet lan tansah gelisah.

Ing sisih sanesipun, kita kajibah mawartosaken sabdanipun Gusti. Ewasamanten, kita boten pareng sembrana ngagem sabdanipun Gusti menika. Sampun ngantos kaagem “ngiris” utawi nyakiti tiyang tartamtu (ingkang boten dipun remeni). Kersanipun Gusti piyambak ingkang ngagem sabdanipun menika dados lading, sanes kita ingkang ngagem. (DW)

“Sabdanipun Allah menika kados lading operasi ingkang nylametaken”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Kata Kunci Artikel Ini:

landheping

Comments are closed.