wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Kaelokane Baptisan

26 September 2015 42 views No Comment Oleh

Waosan : Mateus 3 : 13 – 17  |  Pamuji KPK 209 : 1 – 3
Nats: “Banjur ana swara saka ing swarga, kang ngandika: Iki PutraningSun, kekasihingSun, kang ndadekake renaning penggalihing Sun.”[ayat 17]

Ing wekdal kula mimpin pacawisan baptis anak, wonten satunggaling warga usul supados ingkang nggendhong anak ing pembaptisan inggih menika bapakipun. Kula ngaturi jawaban bilih ingkang langkung penting inggih menika raos sekecanipun si anak rikala dipun gendhong ing pembaptisan. Jawaban kula menika ndadosaken raos lega kangge saperangan tiyang sepuh ingkang badhe mbaptisaken putranipun. Sabab saperangan anak langkung sekeca yen dipun gendhong ibunipun, sebab si anak mboten raket kaliyan bapakipun krana bapakipun wonten griya namung seminggu sepisan ing dinten Minggu kemawon. Bapakipun nyambut damelipun ing kitha sanes.

Yokanan rumaos mboten pantes mbaptis Gusti Yesus. Rikala Gusti Yesus ngrawuhi piyambakipun lan ngersakaken kabaptis, piyambakipun malah nyuwun kabaptis dening Gusti Yesus. Baptisan kagem Gusti Yesus tujuwanipun mboten kangge panebusing dosa, ananging kangge netepi sedaya kaleresan. Menika kangge nyampurnakaken pakaryanipun Allah. Gusti Yesus nganggep baptisanipun minangka pakaryanipun Alllah. Gusti Yesus kabaptis sebab:

  • Panjenenganipun ngakeni dosa atas nami umat.
  • Panjenenganipun nyengkuyung tumindakipun Yokanan.
  • Panjenenganipun nampi baptisan ing salebeting pambangun turut ngladosi Sang Rama, lan Allah Sang Rama nedahaken pangestunipun.

Peladosan ingkang kita tindakaken tujuwanipun kangge nyawisaken lan nuntun umat manungsa dhateng Gusti Yesus (Yok.1:35-37), kados ungelipun Yokanan: Panjenengane iku pinasthi saya mundhak, nanging aku iki saya suda’ (Yok.3:30). Kita perlu nyingkiraken keakuan kita supados langkung kathah tiyang wanuh dhumateng Gusti Yesus.

Allah Tritunggal rawuh lan aktif makarya: Sang Rama ngandika, Sang Putra kabaptis, lan Sang Roh Suci tumedhak anedhaki Gusti Yesus. Allah Tritunggal rawuh lan makarya ing wekdal ingkang sami. Tetiganipun makarya sesarengan. Tetiganipun tunggil. Amin. [Esha]

“Panjenengane iku pinasthi saya mundhak, nanging aku iki saya suda”.

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.