wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Kaadilan

2 September 2015 55 views No Comment Oleh

Waosan : Lelakone Para Rasul 23 : 25 – 35 | Pamuji : KPK 177 : 1
Nats: “Aku bakal mriksa prakaramu, yen wong sing padha ndakwa marang kowe wis teka ing kene.” [ayat 35b]
Pangadilan punika satunggaling papan ing pundi tiyang mesthinipun manggihaken kaadilan. Saderengipun wonten pangadilan, kawontenan ingkang kelampahan inggih punika sapa sing kuat iku sing menang. Saben tiyang lajeng adu kakiyatan kaliyan tiyang sanes, awit nganggep pemanggihipun piyambak ingkang leres lan pemanggihipun tiyang sanes punika lepat. Ukuran leres lan lepat punika namung adhedhasar adu kakiyatan, ingkang mimpang punika ingkang leres. Kawontenan ingkang makaten punika lajeng dipun ewahi sesarengan kaliyan kamajenganing jaman. Leres utawi lepat punika mboten malih dipun ukur piyambak-piyambak, nanging kedah dipun rembag sesarengan wonten ing satunggaling papan ingkang dipun sebut Pangadilan.

Nalika pangadilan sampun jejeg, lajeng wonten pangajeng-ajeng bilih saben tiyang saged nampi kaadilan. Ukuran adil mboten malih adhedhasar kekiyatanipun tiyang utawi golongan nanging adhedhasar leres lan lepat ingkang dipun sarujuki sedaya tiyang. Rasul Paulus ngalami kawontenan pangadilan ingkang kados makaten. Waosan kita nyariosaken bilih nalika samanten Rasul Paulus dipun adili dening Sang Walinagara Feliks. Ing ngarsanipun Sang Feliks, Rasul Paulus (ingkang dipun dakwa) lan tiyang Yahudi (ingkang ndakwa) sami ngajeng-ajeng kaadilan. Sang Feliks sampun ngandika: “Aku bakal mriksa prakaramu, yen wong sing padha ndakwa marang kowe wis teka ing kene.” Punapa saged Feliks dados tiyang ingkang adil?

Ingkang dados dhasaring Rasul Paulus wantun ngadhepi sadaya pandakwanipun tyang Yahudi punika sanes saenipun pangadilan. Dhasaring Rasul Paulus namung timbalanipun Gusti supados martosaken pawartos rahayu bab Yesus Kristus Juruwilujeng. Feliks mboten saged dados Ratu adil, awit Sang Ratu Adil punika namung satunggal inggih Sang Yesus Kristus. Ngupadi keadilan punika sae, nanging pitados dhumateng Sang Ratu Adil sejati punika langkung sae. Kita kedah sinau gesang kendel awit bener. [Jandi]

Yesus Kristus Sang Ratu Adil Sejati

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.