wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Jalaraning Kasangsaran

2 November 2015 49 views No Comment Oleh

Waosan: Yeremia 44: 1-14  |   Pamuji: KPK 104.
Nats:
Saikiné Aku, Pangéran Kang Mahakwasa Allahé Israèl takon marang kowé, yagéné kowé nekakaké paukuman gedhé marang awakmu dhéwé? Apa kowé arep nekakaké bebaya marang wong lanang wadon, bocah-bocah lan bayiné wong Yéhuda nganti ora ana sing kari siji-sijia?” (ayat 7).

Ing gesanging bebrayan agung (masyarakat) kita ningali lan mireng karisakan-karisakan, kasangsaran karana kacilakan, manekawarni sesakit, kacingkrangan, lsp. Alam lingkungan risak karana limbah utawi zat-zat kimia, karana wana lan tetuwuhan dipun babati temah nuwuhaken bena (banjir) ing sadhengah papan. Awit saking menika kathah raja pati, pepejah tumrap manungsa lan titah sanesipun ing pundi-pundi panggenan.

Kita mangertos lan ngrumaosi bilih sedaya menika kasababaken dening patrap lan tingkah polahing manungsa ingkang mblasar, ingkang boten manut miturut dhawuh pitedahipun Gusti Allah. Manungsa nggega pikajengipun piyambak lan nggege mangsa, tegesipun pados kauntungan lan raja brana sakathah-kathahipun mumpung taksih saged lan kiyat. Manungsa boten perduli dhateng dhawuh angger-anggeripun Gusti. Menawi manungsa sesambetan raket kaliyan Gusti, sregep ndedonga, menika namung kangge sekecaning gesang pribadi lan brayatipun kemawon.

Manungsa ndhatengaken paukuman utawi kasangsaran tumrap gesangipun piyambak utawi dhateng gesanging bebrayanipun karana patrap lan tingkah polahipun ingkang awon. Namung kemawon, kathah-kathahipun sami nganggep bilih menika awit saking tingkah polahipun tiyang sanes. Sami boten ngrumaosi kalepatanipun piyambak-piyambak. Sami nuding tiyang sanes selaku ingkang njalari kasangsaran ageng.

Kasangsaran pancen dipun sababaken dosa lan kalepatan. Kalepatanipun tiyang sawatawis dados kalepatanipun sedaya tiyang, kalebet kita. Tegesipun, kita lan sedaya tiyang ndherek tanggel jawab dhateng kalepatan menika. Kita asring rumaos boten tumut-tumut tumindak awon lan lepat. Kedahipun kita boten rumaos mekaten! Kita ugi ndherek tanggel jawab dhateng kasangsaran menika. Kita nggadhahi tanggel jawab ndherek ndandosi tingkah polahing bebrayan menika dados sae. [st]

“Aja rumangsa bener dhewe, ning rumangsaa melu tanggung jawab!”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.