wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Isih Samene Ta?

20 June 2015 33 views No Comment Oleh

Waosan: 2 Korintus 9: 1-15   |    Nyanyian: KPK 175: 4
Nats: “Puji sokur konjuk marang Gusti Allah marga saka sih peparinge kang ora kena winirasa iku!” (ay. 15)

Nalika Majelising Pasamuwan netepaken bilih pasamuwan badhe tumbas griya kangge kapandhitan, warga pasamuwan nglairaken maneka warni reaksi. Ingkang sempat kula pireng, antawisipun mekaten:

  • “Aku ora bakal melu nganggoni kapanditan iku, mulane ya ben diurus majelis wae. Aku ora ngurus!”
  • “Yen ora melu-melu nyumbang ketoke piye ngono, mulane aku melu nyumbang, jumlahe, angger pantes, ngono wae.”
  • “Yen isih ana dhuwit blanja sing turah, ya tak sumbangke, yen ora ana yo wis, ora melu nyumbang.”
  • “Majelis pasamuwan kok isane mung nariki dhuwit wae, kaya ora ana gaweyan liyane.”
  • “Aku arep gelem nyumbang yen wis nliti isining proposal!”
  • “Sanadyan kangge gesang saben dinten kemawon kula kekirangan, nanging kula kedah mbudidaya tumut nyanggi momotaning pasamuwan. Awit kados punapaa, Gusti sampun maringi berkah kathah dhateng kula sabrayat.”

Tembung ingkang pungkasan, ingkang cocok kaliyan pangandika, “Puji sokur konjuk marang Gusti Allah marga saka sih peparinge kang ora kena winirasa iku!” Berkah-berkahipun Gusti punika rak boten namung arupi arta lan bandha donya. Menawi kita njlimeti satunggal baka satunggal, sih peparingipun Gusti ingkang tumanduk ing gesang kita saestu boten kenging winirasa, awit saking kathah, agung lan ajinipun. Tembung-tembung tiyang sanesipun ing inggil nedahaken menawi dereng sami tepang kaliyan sih katresnanipun Gusti! Ingkang pundi saking tembung-tembung ing nginggil punika ingkang pas kaliyan manah kita? (smdyn)

“Iba endahipun manawi kawula saged ngecakaken gesang ingkang welas asih dhateng sesami.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Kata Kunci Artikel Ini:

aku ora ngurus

Comments are closed.