wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Instrument Ingkang Penting

2 June 2015 113 views No Comment Oleh

Waosan : 1 Tim 1: 18 – 2:7 |   Pujian: KPK 111:1, 6
Nats: “Ana wong sawatara kang wus ngemohi swaraning batine kang becik iku, satemah pracayane ilang….” (ayat 19)

Piano, kalebet instrumen (pirantos) ingkang penting tumraping grup band. Makaten ugi gitar, drum, lan instrumen sanesipun. Menawi grup band punika kecalan salah satunggaling instrumen ingkang penting kala wau, mila musik ingkang dipun asilaken mboten saged sekeca dipun pirengaken.

Swantening manah (suara hati/ hati nurani) kita, punika kalebet salah satunggaling instrumen ingkang penting ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah. Swantening manah punika kalebet instrumen ingkang penting, awit swanten manah punika jujur lan mboten saged dipun apusi. Swantening manah punika ugi saged nedahaken margi gesang ingkang sae kangge saben kita. Pramila, mboten nggumunaken menawi Rasul Paulus ngatag Timotius supados purun nggatosaken swanten manahipun anggenipun nindakaken ayahan peladosanipun. Awit menawi Timotius mboten nggatosaken swantening manahipun, saged-saged motivasi (landhesan) peladosanipun Timotius saged melenceng (owah).

Mekaten ugi ing satengahing pigesangan kita ing saben dinten, saestu penting sanget kita nggatosaken swantening manah kita. Sampun ngantos kita mboten mirengaken swanten manah kita, amargi ing ngriku kita saged manggihaken iman kapitadosan kita tuwuh lan kagulawentah dening Gusti piyambak. Nanging, swanten manah punika benten sanget kaliyan raos manah (perasaan). Awit menawi swanten manah punika obyektif (jujur lan adil mirsani sadaya perkawis), raos manah malah subyektif (remen utawi mboten remen). Contonipun, bab katresnan. Menawi kita mirengaken swanten manah, mila sedaya tiyang, kalebet mengsah kita, ugi tansah kita tresnani. Nanging menawi ingkang kita pirengaken punika raos manah (perasaan), mila kangge punapa mengsah kedah kita tresnani?

Sumangga tansah sinau lan gladhen (latihan) mirengaken swanten manah kita saben dinten. Kita nyuwun dhateng Gusti supados Panjenenganipun piyambak ingkang nglatih kita mirengaken swanten manah kita. Amin. [Mbing]

“Dipanggah anggonmu tegen, tanggap lan tangguh saben dina!”

 

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.