wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Iman Kang Berjuang

30 July 2014 28 views No Comment Oleh

Waosan : Mateus 15 : 21 – 28  |   Pamuji : KPK 59 : 1, 3
Nats : Gusti Yésus banjur ngandika marang wong mau: “Ibu, gedhé temen pengandelmu. Kelakona apa sing kokkarepaké!”Sanalika iku uga anaké wong wadon mau waras. [ayat 28]

Wonten kalih tokoh utama  ing cariyos menika, nggih menika tiyang estri ingkang putranipun kesurupan dhemit lan Gusti Yesus. Cariyos menika nedahaken iman ingkang berjuang.

Ing ngriki katedahaken kados-kados Gusti Yesus boten perduli dhateng kasangsaraning tiyang sanes, tiyang estri menika. Dhawuhipun ing ayat 24: “Aku diutus marani wong-wong Israèl sing padha ketriwal” nedahaken bilih saderengipun seda sinalib Gusti Yesus kautus ngupadi umat Israel ingkang ketriwal. Nanging sasampunipun seda lan wungu malih, pakaryanipun Gusti Yesus kawujudaken kagem sedaya titah sajagad wrata. Ewasamanten, Gusti Yesus ugi mitulungi kathah tiyang ingkang sanes Israel.

Gusti Yesus malah nyamekaken tiyang estri Israel menika kados dene segawon, dene tiyang-tiyang Israel kasebut minangka para putranipun Allah. Lah makaten panganggepipun tiyang Israel nalika samanten dhateng tiyang sanes.

Nadyan dipun dhawuhi makaten, tiyang estri menika tetep kemawon boten perduli dhateng panganggep ingkang makaten. Tiyang estri menika boten nglokro babar pisan ing panyuwun dhumateng Gusti. Piyambakipun tetep nyuwun kawelasan dhateng Gusti Yesus. Piyambakipun yakin bilih Gusti Yesus mesthi saged nyarasaken putranipun ingkang kapanjingan dhemit. Perjuanganipun tiyang estri menika kasurung dening iman keyakinanipun dhateng agunging panguwasanipun Gusti Yesus lan sih katresnanipun dhateng putranipun ingkang mrihatosaken sanget kawontenanipun. Wusananipun tiyang menika pikantuk pangaji lan kawelasanipun Gusti Yesus.

Kita bokmenawi asring gampil nglokro yen dipun anggep asor. Utawi malah rumaos tersinggung lajeng nesu lan mengumpat menawi rumaos dipun ece (dihina) dening tiyang sanes. Mangga kita sinau tetep berjuang lan sabar nadyan dipun ece tiyang sanes, awit Gusti mesthi ngajeni lan melasi kita. [ST]

“Penghinaan menjadi ujian untuk tangguhnya iman dan keyakinan”.

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Kata Kunci Artikel Ini:

Gusti YESUS kang nyarasaken

Comments are closed.