wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

“Horeeee, Sang Bayi Wus Miyos”

24 December 2013 26 views No Comment Oleh

Waosan : Yesaya 9 : 1 – 6
Pamuji KPK 215 : 1, 2
Nats : “Paduka sampun nuwuhaken surak mawurahan, saha kabingahan ingkang ageng” [ayat 2a]

Lairipun anak asring lan umumipun ndadosaken kabingahan ageng kangge gesang bebrayatan. Sebab lairipun anak minangka wujud ingkang nyata wontenipun tunas enggal ingkang saged kadadosaken pangajeng-ajeng dados generasi penerus. Pangajeng-ajeng kalawau dipun kantheni pandonga supados tunas kalawau saged thukul ngrembaka kanthi sae, sehat, lan maedahi kangge pigesangan sawetahipun.

Ing salebeting ngalami masalah ingkang ndadosaken kita sangsara, asring kita rumaos peteng lan putus asa sarta ngraosaken ajrih gek masalah kalawau badhe mboten wonten pungkasanipun? Ananging yen kita manut ing Sabda Piwulangipun Allah, kita badhe katuntun kanthi wilujeng ngatasi sadaya masalah kalawau.

Sang Bayi ingkang miyos punika badhe dados Sang Mesih, Pembebas. Injil Mateus nyuplik Yesaya (1 punika kangge nggambaraken tujuwan pakaryanipun Gusti Yesus (Mat. 4:15-16 ‘Sang Pepadhang wus sumunar’). Injil Yokanan ugi mratelakaken bilih Gusti Yesus punika ‘Sang Pepadhang kang sejati’ (Yokanan 1:9). Panjenenganipun piyambak ugi dhawuh bilih ‘Aku iki pepadhanging jagad’ (Yokanan 8:12).

Ayat 2-6 nedahaken bilih ing salebeting pepeteng, Gusti Allah prasetya ngutus Pepadhang ingkang badhe nyunari saben tiyang ingkang gesang wonten ing ayang-ayanganing pepejah. Panjenenganipun punika ‘Penasehat Elok’ lan ‘Gusti Allah kang prakosa’. Pawartos pangajeng-ajeng punika kapenuhan srana wiyosipun Sang Kristus lan anggenipun ngedegaken kratonipun ingkang langgeng. Panjenenganipun rawuh saperlu ngluwari manungsa saking pangawulaning dosa.

Pramila mboten ngeramaken yen saben tiyang ingkang nampeni rawuhipun sami surak kanthi sora: Horeeee, Sang Bayi wus miyos. Amin. [Esha]

“Iba endah cahyeng ratri kang nyunari jagad rat”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.