wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Gondhelan Bakuh

26 May 2015 31 views No Comment Oleh

Waosan: 2 Timotius 3: 1-17   |  Nyanyian: KPK 147: 1, 2
Nats: “Elinga uga, yen wiwit cilik kowe wus wanuh karo Kitab Suci, kang bisa ngolehake kawicaksanan marang kowe lan nuntun kowe marang karahayon marga saka pracaya marang Gusti Yesus.” (ay16)

Wonten paseksi ingkang elok dipun tuturaken dening salah satunggaling anak korban tsunami. Naminipun Dedi ingkang saged uwal saking pangamuking toya. Toya punika medal saking tigang penjuru pesisir, kados toya ingkang kawutahaken. Lare kala wau kaseret ngantos dangu, lan pados punapa kemawon ingkang saged dados gondhelan. Sedaya ingkang katrajang tsumani sami kenyut. Lare kala wau lajeng pados gondhelan kenceng ing kulkas ingkang ngambang ing sasisihipun. Wusana lare kala wau lajeng slamet. Cobi menawi lare kala wau gondhelan kaliyan barang-barang lintu ingkang sipatipun mboten ngambang lan ringkih, mbokmenawi mboten saged bertahan dangu.

Gonjang-ganjinging jaman nyeret soksintena kemawon kenyut ing prahara. Wonten setunggal guyonan, menawi bab ala ingkang dipun tindakaken sacara jamaah (bersama-sama), mboten badhe ketingal alanipun. Sapunika kita kedah ngatos-atos, mboten namung ing lampah gesang sacara awam, ananging perkawis punika sampun wiwit nggrogoti gesang pasamuwan.

Menawi ing njawi wonten acara jegal-menjegal, greja ing satengahing pilihan Pinituwa lan Diaken ugi asring ngalami. Menawi ing njawi kathah tiyang ingkang memengsahan, ing lebeting greja ugi mboten kalah karana kres kaliyan sedherek piyambak.

Menawi ing jawi sampun mboten saged mbentenaken “endi abang endi ijo, endi putih.” Mugi pasamuwanipun Gusti taksih saged jelas, cetha mbentenaken lan nindakaken selaras kaliyan karsanipun Gusti sesirahing pasamuwan. Kuncinipun, kados pundi pasamuwanipun Gusti taksih estu-estu gondhelan sabdanipun Gusti ing lampah gesangipun. Sabda ingkang nuntun mboten dhateng keapesan, ananing dhateng ing karahayon. Gegondhelan Sabda lan mangertos saestu ndadosaken sabdanipun Gusti punika minangka pitedah, lan jalan hidup sesarengan. [PKS]

“Ayo padha gondhelan sing bakuh awit ndonya wis saya rapuh.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.