wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Gelema Sangsara

14 December 2013 65 views No Comment Oleh

Waosan : Matius 17 : 10 – 13
Pamuji : KPK 121 : 1, 3
Nats : “…Mangkono uga Putraning Manungsa iya bakal nandhang sangsara ..”[12]

“Tak dongakke Le / Ndhuk, uripmu bakal ayem tentrem, adoh saka pepalang”. Punika tembung mantra ingkang asring kalairaken dening tiyang sepuh tumrap anak ingkang mangun gesang bebrayatan utawi ingkang kesah dhateng paran. Tiyang sepuh pundi ingkang remen ningali anakipun sangsara? Priyantun pundi ingkang mboten remen gesang ayem tentrem, tinebihaken saking kasangsaran? Mesthi boten wonten.

Nggatosaken waosan kita, mbokmenawi ndadosaken kita ajrih. Kados-kados mboten wonten abdinipun Gusti ingkang gesang tanpa panandhang. Yokanan Pembaptis, Gusti Yesus kedah nandhang sangsara. Dipun tampik, dipun sengiti, dipun satru lan pungkasanipun dipun sedani.

Punapa dados pandherekipun Gusti Allah ugi kedah gesang sangsara? Tamtu gesang sangsara sanes tujuaning gesang. Ananging punapa wonten ingkang saged endha saking kasangsaran? Tamtu sedaya nate ngraosaken. Minangka pandherekipun Gusti mboten ateges sangsara sirna saking gesang kita. Malah saged kosokwangsulipun, bilih sasampunipun ndherek Gusti malah sansaya asring ngraosaken. Menawi kita ningali sangsara namung dados perkawis ingkang nyandhungi gesang, kita badhe tebih saking kabingahan.

Cobi kita owahi paningal kita! Para tani kedah keraya-raya esuk awan sore murih panenanipun sae. Para atlit kedah mempeng latihan murih saged menang ing tetandhingan. Gusti Yesus sangsara supados manungsa sansaya ngraosaken agenging sih katresnan lan kamirahanipun Gusti. Tiyang Kristen kedah sregep tindak greja, maos Kitab Suci, ndedonga, sinau tresna dhateng sesami malah-malah dhateng mengsahipun.

Gesang sangsara mboten ketingal awon kemawon. Kasangsaran punika saged awujud korban wekdal, tenaga, bandha, pamikiran lan ugi perasaan. Sumangga kita ningali kasangsaran kanthi kaca tingal enggal, bilih sejatosipun gesang sangsara punika pancen kedah dipun alami, murih  jumedhuling kasaenan. [PKS]

Wong kang kepingin bungah lan mukti kudu gelem sangsara.

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.