wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Empati-nipun Gusti Yesus

12 March 2013 204 views No Comment Oleh

Waosan : Yokanan 5 : 1 – 16
Pamuji : KPK 85 : 1,2
Nats : “PangandikaneGustiYesus: Tangia, paturonmuangkaten, lanlumakua!” [ayat 8]

Mangretosi lan njajagi Sabdanipun Gusti tanpa migatosaken kabetahanipun sesami lan lingkungan kita badhe nuwuhaken kekerasan (tumindak sia). Enget wontenipun saperangan tiyang ingkang nindakaken agaminipun sacara ekstrim panatik. Wonten tiyang Kristen panatik ingkang nggadhahi semboyan: ‘Mari kita memenangkan jiwa-jiwa!’. Pikajengipun mbokbilih semangat medharaken Injil supados tiyang ingkang mirengaken sami pitados dhumateng Gusti Yesus. Ananging semboyan punika saged mancing tiyang non-Kristen nggadhahi pamanggih bilih dhirinipun badhe dipun kawonaken. Ing ngriki tuwuhistilah ‘menang lan kalah’. Pamanggih mekaten badhe dipun lajengaken kaliyan pengangen-angen: sadurunge aku dikalahke, luwih becik aku ngalahke dhisik. Ing wusananipun badhe tuwuh ‘perang urat syaraf’ ingkang saged murugaken memengsahan. Bangsa Yahudi ing perantauan saben tahun sepisan ziarah dhateng Yerusalem, mahargya riyadi Paskah lan riyadi Tarub, kangge ngaturaken saos sokur dhumateng Allah, awit Panjenenganipun ngluwari bangsa Israel saking pangawulan ing tanah Mesir sarta ngrimati sadangunipun sami gesang ing ara-ara samun. Mekaten ugi sami ngaturaken saos sokur awit kaparingan berkah asil tetanen lan ternakipun ingkang sae ing dinten samangke.

Dinten Sabat inggih punika dinten ngaso kangge bangsa Yahudi, kawiwitan Jumat surubngantos Sabtu surub. Angger-angger Toret boten marengaken tiyang Yahudi nindakaken pedamelanipun ing dinten Sabat. Njunjung paturon ugi kaanggep pedamelan. Nyambut damel ing dinten Sabat kaanggep minangka pelanggaran serius. Gusti Yesus tetep setya nindakaken pakaryanipun sinarengan ‘empati’ (ndherek ngraosaken panandhangipun tiyang sanes). Menggahing Gusti Yesus empati, katresnan lan pakaryanipun langkung utami lan mulya katimbang sedaya aturan-aturan ingkang malah asring njiret lan ngribeti manungsa. Boten wonten mulyanipun netepi aturan-aturan yen malah njiret raos empati lan katresnan. Amin. [Esha]

“Paseduluran kang raket dados paseksi sihipun Allah

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.