wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Dudu Aku Nanging Gusti Yesus

26 April 2014 42 views No Comment Oleh

Waosan :  Kisah Rasul 4: 13-21   
Pamuji :
KPK 141

Pak Pdt. Bejo nampi tamu. Tamu menika sanes warga pasamuwan, warga masyarakat ing kampung celak kapanditan. Amargi sakit sampun dangu lan sampun kesel priksa dokter lan mboten saras-saras, lajeng nyuwun tulung Pak Bejo supados kersa ndongakaken. Awit saking pandonganipun Pak Bejo, tamu kalawau saged saras. Awit saking pengalaman menika lajeng Pak Bejo lajeng tansah cariyos lumantar khotbah-khotbahipun bilih piyambakipun pikantuk peparing dening Gusti saged nyarasaken tiyang sakit. Cariyos bab menika tansah dipun baleni ing pundi-pundi panggenan. Mila lajeng kathah tiyang ingkang sami sowan Pak Bejo supados kadongaken lan pikantuk kasarasan. Kadospundi pamanggih kita tumrap sikapipun Pak Bejo menika?

Rasul Petrus kosok-wangsulipun kaliyan Pak Bejo. Menawi Pak Bejo pamer -promosi-  donganipun mandi, Rasul Petrus mboten mekaten. Piyambakipun malah lajeng martosaken Injil nalika ngadhepi tiyang kathah ingkang sami gumun awit piyambakipun nembe kemawon nyarasaken tiyang ingkang lumpuh. Rasul Petrus nengenaken bilih sanes piyambakipun nanging Gusti Yesus ingkang makarya. Mila Rasul Petrus lajeng njlentrehaken kanthi cetha bab sinten ta Gusti Yesus menika.

Ingkang dipun ajeng-ajeng dening Petrus mboten supados tiyang kathah kalawau lajeng tansah manggihi Petrus, nanging supados langkung kathah tiyang ingkang purun mratobat: langkung remen nyelaki Gusti Yesus katimbang Petrus (kawaosa malih ayat 12-13 lsp). Kenging menapa Petrus ngarahaken tiyang kathah dhateng pamratobat lan Gusti Yesus? Amargi Gusti Yesus menika tuking kawilujengan lan langgeng pangwaosipun, benten kaliyan Petrus ingkang winates gesangipun.

Menapa Panjenengan taksih “memuja” pendhita utawi piyantun tartamtu amargi panjenengan kinten langkung mandi donganipun? Mangga, katilar kemawon sikap mekaten! Menawi ingkang kita kinten mandi donganipun menika seda, lajeng badhe dhateng sinten malih kita badhe “memuja?” [smdyn]

“Kawula rumaos dosa awit taksih langkung nyawang dhateng manungsa, katimbang Paduka”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.