wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Dikaya Wong Pinter

24 May 2016 31 views No Comment Oleh

Waosan:  Efesus 5 : 15 – 20 |   Pamuji: KPK 101
Nats:
“Marga saka iku, padha diawas lakumu, aja kaya wong kang bodho, nanging dikaya wong kang pinter, lan gunakna wektu kang ana awit jaman iki ala.“ (ayat 15, 16)

Tiyang pinter menika gampil pikantuk pendamelan. Awit menapa ingkang kacandhak menika kathah asilipun, menawi menika dipun lampahi kanthi jujur lan leres. Ananging wonten tiyang pinter pendamelanipun minteri kanca, temah kancanipun saged cilaka margi tumindakipun. Nanging ingkang dipun kersakaken Rasul Paulus ingkang dipun lampahi pandherekipun sampun ngantos nglampahi mekaten.

Paulus ngersakaken pandhrerekipun pinter, kados tiyang ingkang wicaksana. Awit para pandherekipun sami gesang ing wegdal ingkang saestu awon. Piyambakipun kedah ngginakaken langkung kathah wegdal kawicaksanan supados boten kathah wegdal kangge kadonyan lumampah ing gesangipun.

Salajengipun Paulus paring pitedah bentenipun ing antawisipun tiyang ingkang nyembah brahala lan kempalan tiyang Kristen. Kempalanipun tiyang nyembah brahala gampil sanget nglampahi pahargyan kanthi boten marsudi dhateng kasusilan.  Nanging gesangipun tiyang Kristen sageda tansah kapenuhan ing Roh Suci. Lan gesangipun sageda tansah glampahi ingkang tansah kakersakaken dening Gusti inggih krana pitedah saking Roh Suci menika. Saking perkawis menika mila tiyang Kristen gesangipun sampun ngantos ngunjuk-ngunjuk anggur kangge kasukan kadonyan; nanging sageda tiyang Kristen ngraosaken remen menawi dhirinipun kapenuhan dening Roh Suci.

Kanthi mekaten ingkang saged dipun lampahi dening tiyang Kristen inggih menika:

  1. tiyang Kristen dipun sregep memuji asmanipun Gusti, kanthi mekaten gesangipun tansah kapenuhan kabingahan;
  2. tiyang Kristen tansaha saos sokur, awit kanthi saos sokur kita ngajeni berkah saking Gusti lan berkah sansaya mancur;
  3. tiyang Kristen sami ngajeni lan ngormati ing antawisipun sasedherek, kanthi mekaten gesangpun tansah piguna kangge sesami. [Bpur]

“Waktu peparingipun Gusti badhe dados berkah tumrap tiyang ingkang sregep lan tumemen.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.