wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Dados Seksi

16 December 2011 392 views No Comment Oleh

Waosan: Yokanan 5:33-36,
Jejer: Ayahan mau iya kang Daktindakake saiki, kang dadi paseksene anggon-Ku kautus dening Sang Rama (ayat 36b)
Pujian: KPK 141

Tiyang ingkang badhe ngurus serat-serat ing kelurahan, kecamatan, kabupaten, kotamadya, bank, kantor polisi, lsp asring dipun suwun bukti inggih punika KTP (Kartu Tanda Penduduk). Punika nedahaken bilih tiyang kepingin sumerep buktinipun. Tanpa bukti ingkang sah, mokal kita saged ngurus serat-serat penting.

Tiyang ingkang badhe mucal ing sekolah/perguruan tinggi, utawi nyambut damel ing instansi pemerintahan badhe dipun takeni ijazahipun. Saged ugi piyambakipun mbekta STTB, sertifikat pelatihan/seminar, lsp pinangka tanda lulus utawi ketrampilanipun. Kanthi serat-serat punika, kita saged ningali kesagedan utawi ketrampilanipun, nanging taksih kedah dipun buktekaken.

Gusti Yesus ugi ngalami prekawis ingkang sami nalika ngadhepi tiyang Yahudi. Tiyang-tiyang Yahudi nuntut bukti ingkang saged nedahaken bilih Gusti Yesus punika Mesias, ingkang saestu kautus dening Gusti Allah. Gusti Yesus nedahaken bukti kanthi ngajak tiyang Yahudi ningali pakaryanipun. Pakaryanipun Gusti Yesus dados paseksi bilih Allah Sang Rama ngutus Panjenenganipun. Nyatanipun tiyang Yahudi ingkang ngalami mujizat saking Gusti Yesus dereng tamtu purun pitados. Kamangka tiyang-tiyang Yahudi punika sampun ningali Gusti Yesus nyarasaken tiyang sakit, wungokaken tiyang pejah, ndadosaken toya dados anggur, lsp.

Menawi “Sang Guru” kita saged dados seksi kanthi ngetingalaken pakaryanipun, kadospundi kita pinangka pandherekipun, punapa kita wantun dados seksi lumantar tembung, tumindak, lan pakaryan kita sadinten-dinten? Mugi-mugi kita boten namung tumuju dhateng pakaryanipun kemawon, nanging ugi kabereg tansah setyatuhu dhumateng Panjenenganipun. [SK]

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.