wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Dadi Siji

18 April 2016 28 views No Comment Oleh

Waosan: Yehezkiel 37 : 15 – 28     |     Pamuji: KPK 314
Nats:
“padha kandhanana yèn Aku Pangéran Kang Mahakwasa, Aku bakal mundhut kayu sing mrelambangaké Israèl lan kayu sing mrelambangaké Yéhuda, karo-karoné bakal Dakdadèkaké kayu siji lan Dakasta dadi siji bebarengan.” (19)

Dhasar negari kita, Pancasila (3. Persatuan Indonesia), mranata gesang kita sabangsa kinen manunggal. Menika wigatos sanget ngengeti bangsa kita menika manekawarni suku bangsa, agami, kabudayan, lsp. Nadyan benten-benten, kita kapurih manunggal. Nyatanipun gesang manunggal menika sanes prekawis ingkang gampil kawujudaken.

Menika ugi kelampahan ing antawisipun Israel lan Yehuda. Kekalihipun nengenaken ambisi (pepenginanipun) piyambak-piyambak, boten ngaturi papan kagem Gusti. Ngantos dangu kalih krajan menika sami crah. Kekalihipun ngudi moncering asmanipun piyambak-piyambak, ewet sanget manunggal.

Gusti Allah boten ngersakaken crah lan memengsahan menika. Gusti Allah ngersakaken kesatuan lan karukunan. Panjenenganipun arsa nyatunggilaken malih kekalihipun. Gusti Allah piyambak ingkang badhe nyatunggilaken kekalihipun, awit mokal menika saged kelampahan tanpa Gusti Allah.

Ing waosan kita Nabi Yehezkiel nglampahaken pralambang manunggaling Krajan Israel lan Yehuda. Blabag kalih, ingkang nggambaraken kalih krajan menika, kagandheng dados setunggal. Ing ngriku tedhakipun Prabu Dawud badhe jumeneng Ratu ingkang nyatunggilaken kekalihipun ngantos salaminipun (ayat 22, 24, 25). Ing mriki Yehezkiel nyawang tebih ing ngajeng, nggih menika kelampahanipun krajan Mesianis (ayat 27). Ing ngriku sedaya bangsa badhe ngakeni pangwasanipun Sang Yehuwah lumantar karahayoning umatipun Allah (ayat 28). Ingkang menika Gusti Allah mbengkas sakathahing panerak saking umatipun, mulihaken kawontenanipun, ngenggalaken prasetyan karukunanipun kaliyan para umat sarta mberkahi umatipun srana adeging padaleman sucinipun.

Lah mekaten ugi ingkang katindakaken dhateng kita, umatipun, supados kita manunggal, supados kita nampeni berkah-berkahipun ing gesang kita sesarengan ing brayat, pasamuwan lan masyarakat. Pramila, mangga mbudidaya tansah gesang manunggal lan rukun. [SS]

“Ana ing urip manunggal lan rukun, berkahe Allah tumurun.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.