wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Dadi Sarana Pakaryane Allah

30 March 2014 39 views No Comment Oleh

Waosan : Jokanan 9 : 1 – 41
Pamuji : KPK 294 : 1, 4
Nats : Paring wangsulane Gusti Yesus: ”Dudu wong iki, lan iya dudu wong tuwane, nanging iku supaya pakaryan pakaryane Gusti Allah kalairna ana ing wong iku. [Ayat 3]

Gusti ngersakaken supados kula lan panjenengan sami dados “rowang gawene” Gusti Allah, lan boten malah “dadi gawene” Gusti Allah utawi “nambahi pagawean” Gusti Allah. Artosipun srana gesang kita, Gusti kamulyakaken lan pakaryanipun kebabar, boten kosokwangsulipun gesang kita ndadosaken asmanipun Gusti dados kucem lan pakaryanipun Gusti dados rendhet lan kecandhet.

Srana waosan/ cariyos punika, Gusti paring piwucal dhateng kita:

  1.  Sesakit saged dados sarana kebabaring pakaryanipun Allah. Allah saged mbabaraken pakaryanipun lantaran sesakit.
  2.  Sesakit boten mesthi awit saking dosa. Kados pemangihipun tiyang-tiyang nalika semanten. Bokmenawi ing antawis kita ugi wonten ingkang kanthi gampil mastani malah njeksani sesami kita ingkang sakit kanthi dhawuh: iku mesthi marga saka akehe dosane.

Tiyang ingkang sakit menika saged dados sarana kebabaring pakaryaning Allah, karana:

  1. Purun nengenaken lan nindakaken dhawuhipun Allah, nglampahi kersanipun (ay. 31), ingkang kadhasaran kapitadosanipun (ay. 7)
  2. Boten ajrih lan wantun ngakeni sinten piyambakipun (ay. 9)
  3. Kanthi kendel atur paseksi kadospundi Gusti Yesus makarya  nyarasaken piyambakipun (ay. 11,15,17,25) lan wantun nanggel akibatipun. (ay. 35a)
  4. Piyambakipun pitados bilih kesarasan ingkang katampi namung awit saking pangwasanipun Allah; tanpa pangwasanipun Allah tiyang mesthi boten saged nindakaken punapa-punapa (ay. 33). Kita sami angsal tulada/ piwucal, kadospundi supados gesang kita ugi kepareng dados sarana pakaryanipun Allah kebabar, matemah gesang kita wonten guna paedahipun kagem Gusti Allah lan kangge sasamining gesang. Amin. [SS]

“Pakaryanipun Allah kebabar lumantar kasaenan kita”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.